Русенка стана зам. председател на женската национална структура на ПП „АБВ“

На 02 и 03.12.2017 г. в Габрово се проведе 2-ро национално отчетно – изборно събрание на федерацията на женските клубове на ПП ”АБВ” с участието на 71 делегати избрани на проведените събрания на областните структури на Федерацията, в т.ч. 6 делегати от Областната ФЖК – Русе.
В работата на събранието взеха участие председателят на ПП ”АБВ” – Константин Проданов и зам. председателят доц. Христо Михайлов.
Невена Стоянова – председател на НФЖК отчете дейността и посочи основните нерешени проблеми. Събранието прие Политическа декларация за основните политики, които трябва да бъдат водещи през следващия отчетен период. Избрани бяха ръководните органи НФЖК – за председател бе преизбрана Невена Стоянова и за зам. председатели – Маргарита Карпачева (София) и Донка Димитрова (Русе).

Избран беше състава на Изпълнителното бюро от 9 жени – председателки на Обл. ФЖК от Стара Загора, Силистра, Перник, Дряново и София.

Подчертано бе, че най-голямото предизвикателство пред женските клубове е да съумеят да запазят духа на българина, традициите, обичаите характерни за всеки регион,както и приемане на политики за преодоляване на демографската криза и бедността.

Сподели: