Русенска област на едно от първите места в страната по подпомагане на малките стопанства и младите фермери

Русенска област на едно от първите места в страната по подпомагане на малките стопанства и младите фермери

Заместник областният управител и председател на комисията Свилен Иванов, откри провелото се днес редовно заседание на Постоянната комисия в областта на земеделието, рибарството, горите и аквакултурите с едноминутно мълчание в памет на Ивайло Косев – управител на телевизия КИС 13.

Заседанието продължи с разяснителна презентация, изнесена от г-жа Деница Гаджева – главен експерт – координатор в „Националната служба за съвети в земеделието“ офис Русе, засягаща предлаганите услуги от Службата.

Тя открои изключително делегираната на НССЗ отговорност по прилагане на подмярка 2.1.2 за подкрепа на малки земеделски стопанства. Стана известно, че посредством приложението на съответните подмерки на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020 НССЗ предлага комплексен пакет от консултантски услуги, като в рамките на тези дейности за Област Русе са предоставени 51 броя проектни предложения и писмени доклада на младите фермери от 1321 броя за цялата страна. Друг съществен принос в отреждането на водеща позиция на Област Русе в подкрепата на малките стопанства и младите фермери имат изготвените 139 бизнес плана и заявления за подпомагане от общо 2860 за страната.

За информация консултантските пакети включват освен изготвянето на проектното предложение по съответните подмерки за малките стопанства, така и съвети и информация по различни модули. Основна полза за одобрените млади фермери и млки стопанства е, че същите получават консултации през целия период на изпълнение на проектните предложения, което в много голяма степен гарантира успешното им изпълнение.

Не на последно място, г-жа Гаджева подчерта, че Службата работи активно в процеса на въвеждане на иновативни решения в земеделските стопанства.

В контекста на изложеното, г-н Свилен Иванов информира, че съществена част от планирания за следващия програмен период европейски финансов ресурс се заделя за подпомагане на младите фермери и стимулиране на малките стопанства. Това обстоятелство, той подчерта, е пряко свързано с новата социална политика, заложена в Европейския бюджет, а именно заетост с цел задържане на младите хора по места.

Сподели:

Още новини от деня