каритас възрастни хора

Русенска област се е стопила с 31 000 души за 10 години, всеки четвърти е над 65 години

Време за прочитане: 2 мин.

Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател.

Мъжете са 106 679, а жените – 111 877, или на 1 000 мъже се падат 1 049 жени при средно 1 061 жени в национален мащаб. В сравнение с края на 2017 г. общото население на област Русе намалява с 2 780 души, или с 1.3 %, като броят на мъжете е намалял с 1 471, а този на жените – с 1 309 (табл. 1).

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Общо 249144 246670 233767 231580 229784 227685 225674 223489 221336 218556
Мъже 120740 119647 113905 112921 112130 111102 110278 109192 108150 106679
Жени 128404 127023 119862 118659 117654 116583 115396 114297 113186 111877

И за областта е характерна тенденцията за остаряване на населението, изразяваща се основно в нарастване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Към 31.12.2018 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години в област Русе е 23.3% (50 983) от общото й население. В сравнение с 2017 г. този дял нараства с 0.3 процентни пункта. Делът на тази възрастова група в общия брой на населението остава по-висок от средния за страната (21.3%). Процесът на остаряване е по-силно изразен при жените отколкото при мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече навършени години към края на 2018 г. е 27.3%, а на мъжете – 19.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2018 г. децата под 15 години в област Русе съставляват 12.8% (27 875) от общия брой на населението.

В края на 2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост (отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години) е 56.4%. През 2017 г. този коефициент за областта е бил 55.4%. В градовете това съотношение е значително по-благоприятно – 50.6%, отколкото в селата – 74.7%.

Остаряването на населението в област Русе води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2018 г. достига 45.2 години и е по-висока от средната за България (43.8 години).

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата на област Русе средната възраст на населението е с 5.4 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете средната възраст на населението е 44.0 години, а в селата – 49.4 години.

В края на 2018 г. средната възраст на мъжете в областта е 43.1 години, а тази на жените – с 4.0 години по-висока (47.1 години). За страната средната възраст на мъжете е 42.0 години, а на жените – 45.5 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст.Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2018 г. тези граници са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня