Русенска фирма осъди застраховател за потрошен от автомобил магазин

Русенският районен съд уважи обективно съединени искове от русенско дружество за производство на конфекция против застрахователно дружество за заплащане на сумата 668.99 лева, представляваща разликата между действителната стойност по възстановяване на увреденото имущество и изплатено от ответника обезщетение, ведно със законната лихва от датата на деликта до окончателното изплащане на сумата. Съдът присъди направените по делото разноски да се платят от застрахователя.Русенското дружество е наема…

Код на новината : *120024.html

    

Сподели: