административен съд русе

Русенска фирма трябва да възстанови над 220 хил. лева на ДФЗ по ПРСР 207-2013 г.

Административен съд – Русе отхвърли оспорването по жалба на „ГИП-60“ ЕООД, със седалище гр.Русе, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 18/121/06440/3/01/04/01, с изх. № 01/2600/6452 от 26.05.2020 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – София, с който на основание чл. 27, ал. 3 и ал. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители; чл. 162, ал. 2, т. 8 и т. 9 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, т. 8.1, предложение първо от Договор № 18/121/06440 от 23.07.2014 г., във връзка с изпълнението на т. 4.18 и т. 4.33 от същия договор, чл. 51, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 16, ал. 5 от Наредба № 8 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на „ГИП-60“ ЕООД, със седалище гр.Русе, е определено подлежащо на възстановяване публично държавно вземане в размер на 226 024,61 лева, ведно с лихва, считано от датата, следваща датата на изтичане на 14-дневен срок за доброволно плащане от връчването на акта.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

На 23.07.2014 г. жалбоподателят, в качеството на ползвател, сключил Договор № 18/121/06440 с Държавен фонд „Земеделие“ – София, по силата на който да му бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за извършване на дейностите, заявени за финансиране с внесения от дружеството проект № 18/121/06440 от 02.07.2013 г., а именно „Закупуване на земеделска техника и подмяна на изсъхнали дървета с нови“.

Въз основа на подадена от дружеството заявка за плащане № 18/121/06440/3/01 от 05.12.2014 г. по проекта е било извършено плащане на стойност от 226 024,61 лева на дата 09.04.2015 г., което не се оспорва от страните по делото.

При извършване в периода 23.07.2019 г. – 02.08.2019 г. проверка на място въз основа на Заповед № 376490/22.07.2019 г. на началника на РТИ – Разград е било установено неизпълнение на задължения, съгласно одобрения бизнес план с договор № 18/121/06440 от 23.07.2014 г., а именно:

В представения и одобрен с договора за подпомагане бизнес план са залегнали финансови показатели, на базата на които проектът е определен като допустим, сключен е договор за подпомагане и е изплатена субсидията по него.

При проверката на място, въз основа на представените документи за три пълни финансови години – 2016-та, 2017-та и 2018-та било установено изпълнение на бизнес плана средно аритметично за тези години в размер на 0,84% от заложените приходи. Конкретните стойности, въз основа на които била извършена оценката на изпълнението на одобрения бизнес план били следните: за 2016-та финансова година залегналите в одобрения бизнес план приходи от продажба на продукция – био орехи били 504 000 лева, а съгласно резултатите от проверката на място след запознаване с всички представени документи, било установено, че реализираните приходи от продажба на био орехи са 12 735,63 лева; за следващите финансови години – 2017-та и 2018-та години заложените в бизнес плана приходи от продажба на продукция – био орехи отново били в размер на 504 000 лева, а съгласно резултатите от проверката през тези години не били реализирани приходи от продажба на продукция – био орехи. При така установеното реалното изпълнение на приходната част от одобрения към проект № 18/121/06440 от 02.07.2013 г. бизнес план средно за три последователни пълни финансови години бил 0,84%, което било под 20 % от заложените приходи.

За резултатите от проверката бил съставен контролен лист (л. л. 436 – 472 от преписката), в който са отразени констатациите от проверката. В него е отразено, че ползвателят не е реализирал прогнозните стойности на приходи от продажби на продукция /био орехи/, заложени в Бизнес плана като за документиране на този извод на проверяващите бил създаден отделен работен лист (л. 470 от преписката). Проверката била извършена в присъствие на представляващия жалбоподателя. Контролният лист /копие/ бил изпратен на жалбоподателя ведно с уведомително писмо № 01-172-2600/73 от 07.08.2019 г., в което му е указано, че разполага с възможност в 14-дневен срок от получаването да направи забележки и възражения.

С писмо изх. № 01-2600/6452 от 23.10.2019 г. на основание чл. 26, ал. 1 от АПК дружеството-жалбоподател било уведомено за откриването на производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане. В писмото подробно били изложени мотивите на административния орган, поради които той счита, че следва да бъде издаден  административния акт. Посочени са приходите от продажба на био орехи, заложени от земеделския производител в бизнес плана за 2016 г., 2017 г. и 2018 г., които са съпоставени с реализираните от жалбоподателя приходи за същия период. Прието е, че посоченото неизпълнение на финансовите показатели на одобрения бизнес план представлява неизпълнение на т. 4.18 и на т.33 от договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. С оглед на това в уведомителното писмо се посочва, че на основание т. 30 от Правилата за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и ал. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., публикувани в ДВ, бр.69 от 30.08.2019 г. (за краткост само „Правилата за възстановяване на БФП“) сумата, която жалбоподателят следва да възстанови е 100 % от получената БФП или 226 024,61 лв., тъй като съгласно цитираната разпоредба когато реализираните приходи от подпомаганата дейност са по-малко от 20 % от приходите, заложени в бизнес плана за съответните години и това е продължило две или повече финансови години, размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ е 100 % от предоставената финансова помощ по договора.

На жалбоподателя била дадена възможност за становище и възражение, каквото той подал на 20.11.2019 г. Във възражението е посочено, че неизпълнението на заложените приходи не се дължи на действие или бездействие на дружеството, а на обективни фактори, които били извън волята на бенефициента.

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ въз основа на материалите в преписката, като разгледал и възражението на жалбоподателя, издал АУПДВ № 18/121/06440/3/01/04/01, с изх. № 01-2600/6452 от 26.05.2020 г., с който на основание чл. 27, ал. 3 и ал. 7 от ЗПЗП; чл. 162, ал. 2, т. 8 и т. 9 от ДОПК, т.8.1, предложение първо от Договор № 18/121/06440 от 23.07.2014 г., във връзка с изпълнението на т. 4.18 и т. 4.33 от същия договор, чл. 51, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 16, ал. 5 от Наредба № 8/2008 г. на дружеството е определено подлежащо на възстановяване публично държавно вземане в размер на 226 024,61 лева.

Размерът на държавното вземане издателят на акта посочил, че определя съгласно т. 30 от Правилата за възстановяване на БФП и представлява 100 % от предоставената финансова помощ по договор № 18/121/06440 от 23.07.2014г.

По делото е прието, като не е оспорено от страните и заключение на вещото лице по назначената и изготвена съдебно-икономическа експертиза. От заключението на експерта се установява, че реално реализираните от жалбоподателя приходи от продажба на био орехи съответстват на установените от административния орган (с минимални отклонения) като в процентно отношение спрямо приходите, заложени в одобрения бизнес план изпълнението е следното: за 2016 г. – 2,30%, за 2017 г. – 0% и за 2018 г. – 0%. Изчислен върху средноаритметичния размер на приходите за трите години процентът на изпълнение на заложените по бизнес план приходи е определен от вещото лице като 0,77%. Изчисленото от експертизата изпълнение на бизнес плана в проценти за всяка година е като съотношение на отчетените приходи към заложените и средно за целия анализиран период като съотношение на общия размер на отчетените приходи за трите години към общия обем на прогнозираните приходи в бизнес плана за този период и по периоди и размер. Съдът цени заключението на вещото лице като изготвено обективно и незаинтересовано от компетентен в съответната област специалист. 

Сподели: