читалище-средна-кула

Русенските читалища доказват способност за гъвкаво управление на ресурсите и капацитет да управляват ефективно читалищните активи, като поддържат заедно с това и водещите за читалищната дейност библиотечни, социални и образователни дейности и услуги

В изпълнение на чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища в ОбС – Русе са внесени за разглеждане отчетите за дейността на народните читалища в Община Русе през 2023 г., изготвени и внесени за разглеждане от председателите на читалищните настоятелства. Днес той бе разгледан от общинските съветници.

На територията на Община Русе, в рамките на държавното финансиране, функционират 25 читалища – 12 на територията на гр. Русе и прилежащите квартали и 13 в останалите селища на общината.

В гр. Русе функционират още 2 регистрирани народни читалища, които обаче не получават държавно финансиране – НЧ „Гюнеш 2012“ и „Стефан Караджа 2018“. Издръжката им се осигурява от ежегодната общинска субсидия, от собствени средства и средства от дарения, проекти и спонсорство.

Депозираните от читалищните ръководства отчети съдържат пълна информация за читалищната дейност на територията на Община Русе през 2023 г. Същата може да се обобщи в няколко определящи за развитието на читалищата дейности:

1) Библиотечни услуги и развитие на читалищните библиотеки като съвременни информационни и интернет центрове. Осем от читалищата в Община Русе бяха включени в Програмата „Глобални библиотеки“ (НЧ „Просвета 1928” в гр. Мартен, НЧ „Захари Стоянов 1937” в гр. Русе, НЧ „Пробуда 1901” в с. Николово, НЧ „Пробуда 1907” в с. Тетово, НЧ „Надежда 1908” в с. Ново село, НЧ „Тома Кърджиев 1873” в с. Червена вода, НЧ „Георги Бенковски 1937” в гр. Русе и НЧ „Просвета 1927” в с. Семерджиево). В рамките на програмата читалищата придобиха значителен технологичен ресурс (компютри, периферни устройства и софтуер), който надграждат текущо и успешно от години насам. Благодарение на това тези читалища стартираха и процеса на дигитализация и електронно управление на библиотечните фондове, както и развитието на онлайн услуги и комуникация с потребителите – процес, който се развива интензивно и до днес.

2) Развитие на клубни дейности и разнообразни форми на обучение – може би най-динамично развиващият се сегмент от читалищна дейност през последните години.Отчетът показва устойчиво развитие на клубните и кръжочни форми, творчески школи, алтернативни форми на обучение, отворени към различни по социален, възрастов и етнически състав аудитории, с особен акцент върху работата с децата и хората от третата възраст. Напредък и устойчиво развитие в това отношение показват читалищата в селата Николово, Ново село, Хотанца, Басарбово, Семерджиево и Долно Абланово, а от градските читалища – „З. Стоянов“, „А. Кънчев“, ВЧ „Зора“, „Зора“, „Христо Ботев“, „Г. Бенковски“, „Гоце Делчев“ „Гюнеш“ и „Св. Св. Кирил и Методий“ в кв. Средна кула.

3)Програми, свързани с честване на национални и местни календарни празници, годишнини, исторически дати, културни събития, фестивали и други публични прояви в седалището. Общият брой на организираните от читалищата събития и програми за общността в седалищата е 934, което показва ръст от 145 събития спрямо резултата през 2022 г. С особена активност се открояват читалищата в Хотанца, Николово, Тетово, Просена, Ново село, гр. Мартен и русенските читалища „Васил Левски“, „Ангел Кънчев“, „Зора“, „З. Стоянов“, „Васил Левски“, „Анжела Чакърян“ и „Г. Бенковски“.

4) Развитие и стимулиране на съставите за любителско творчество – дейност с особен приоритет в дейността на читалищата, осигуряваща подкрепа на общо 123 любителски певчески, инструментални и танцови състави на територията на Общината. Сериозен ръст на спечелените награди от участия на читалищните състави в регионални, национални и международни конкурси за любителско творчество се наблюдава в дейността на НЧ „З. Стоянов“ – общо 224 награди. Немалък принос в това отношение имат и читалищата в Сандрово, Бъзън, Басарбово, както и русенските градски читалища „Ангел Кънчев“, „Зора“ и „Г. Бенковски“.

В изпълнението на читалищните бюджети е постигнат добър баланс на приходите и разходите, като в разходната част е реализиран преходен остатък от 57 827 лв.

Приходната част на бюджета на читалищата по отчетни данни за 2023 възлиза на 425 373,26лв. и бележи ръст от 196 047 лв. спрямо резултата за 2022, дължащ се основно на увеличената субсидия от държавния бюджет, както и на увеличената спрямо 2022 г. с 34 333 лв. общинска субсидия за ремонтни дейности на читалищните сгради.

Устойчив резултат наблюдаваме по отношение на приходите от собствена дейност и управление на читалищните имоти – общо за всички читалища в размер от 181 786 лв., с ръст от 34 777 лв. спрямо 2022, като с най-висок резултат в това отношение се открояват читалищата „Захари Стоянов“ в Русе и читалищата в с. Николово и с. Сандрово.

Значителни средства читалищата привличат и от проектна дейност, като за 2022 размерът на усвоените средства по спечелени проекти е общо 67 965 лв. Особено успешно в този сегмент от своята дейност е читалището в с. Ново село.

Значителни през 2023 г. са средствата, които общината отделяза осигуряване на допълваща общинска субсидия за ремонти и оборудване на читалищните сгради – трайна и целенасочена политика на Общината в сектора от години насам, която промени съществено обликана читалищния сграден фонд. През 2023 г. с целеви средства за ремонти, възлизащи на 130 833 лв., общината инвестира в укрепването и модернизирането на още 17 читалищни сгради (ВЧ „Зора“, „А. Кънчев“, „Г. Бенковски“, „В. Левски“, „Ст. Караджа“ и читалищата в Мартен, Средна кула, Николово, Тетово, Ново село, Червена вода, Бъзън, Сандрово, Басарбово, Хотанца, Просена и Долно Абланово).

Разходната част на бюджета на читалищата за 2023 г. възлиза на 387 000 лв., като реализира и 25 078 лв. преходен остатък.

Във връзка с увеличената държавна субсидия за издръжка на читалищата през 2023 в разходната част на финансовия отчет се наблюдава ръст на разходите за заплати и осигуровки с 86 922 лв. спрямо резултата през 2022 г.

Видим е и ръст от 5 691 лв. и на средствата за закупуване на книги и попълване на библиотечния фонд на читалищата през 2023 спрямо 2022. Сред читалищата, инвестирали по-сериозни средства в обновяването на библиотечния фонд се открояват читалищата „А. Кънчев“ и „Васил Левски“, както и извънградските читалища в кв. Долапите, Николово и Семерджиево.

В заключение следва да обобщим, че в рамките на отчетния период русенските читалища, доказват способност за гъвкаво управление на ресурсите и капацитет да управляват ефективно читалищните активи, като поддържат заедно с това и водещите за читалищната дейност библиотечни, социални и образователни дейности и услуги.

Сподели: