съдебна палата русе

Русенският съд намали санкция от КЗП за „ОМВ България” ООД

„ОМВ България” ООД обжалва наказателно постановление № 2018-0045579/16.07.2018г., издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите, с което на дружеството жалбоподател, на основание чл. 210а от Закона за защита на потребителите е наложена „Имуществена санкция“ в размер на 3000 лева, за нарушение на чл. 68в, вр. чл. 68г, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

Административнонаказателната отговорност на дружеството е ангажирана за нарушение по чл. 68г, ал. 1 ЗЗП, касаещо прилагана нелоялна търговска практика, изразяваща се в неизпълнение от страна на търговеца на условията да активира карта за отстъпка по програма „Save and drive“, която програма е с цел да се стимулира потреблението на предлаганите от търговеца стоки, в посочения от търговеца срок от 3 работни дни.

Във връзка с това нарушение бил съставен АУАН и било издадено и оспореното наказателно постановление с фактическо описание и правна квалификация на деянието, идентични със съдържащите се в АУАН, като на търговеца на основание чл. 210а от Закона за защита на потребителите е наложена „Имуществена санкция“ в размер на 3000 лева, за нарушение на чл. 68в, вр. чл. 68г, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

Доколкото в оспореното наказателно постановление обаче, административнонаказващият орган не е изложил мотиви, обусловили налагането на санкция в посочения размер от 3000 лева, то наказателното постановление в неговата санкционна част следва да бъде изменено, като размерът на имуществената санкция следва да бъде намалена от 3000 лева до минимално предвидения в санкционната разпоредба размер, а именно 1000 лева. В този смисъл, за необходимостта да бъдат изложени мотиви в наказателното постановление, при определяне размера на санкцията е и практиката на Административен съд – Русе, намерила израз в Решение от 07.03.2016г. постановено по КАНД № 7/2016г. и Решение от 14.04.2015г. постановено по КНАХД № 90 по описа на съда за 2015г.

Отделно от това и при преценката на обстоятелствата по чл. 27, ал. 2 ЗАНН, релевантни при определяне на имуществената санкция, а именно, че се касае за първо нарушение и последващото поведение на дружеството, съдът намира, че едно такова наказание, макар и в минималния предвиден в закона размер, би постигнало целите на наказанието по чл. 12 ЗАНН.

Така Районен съд – Русе измени наказателно постановление № 2018-0045579/16.07.2018г., издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите, с което на „ОМВ България” ООД, ЕИК: 121759222, със седалище и адрес на управление град София, бул. „Цариградско шосе“ № 90, ет. 20, на основание чл. 210а от Закона за защита на потребителите е наложена „Имуществена санкция“ в размер на 3000 лева, за нарушение на чл. 68в, вр. чл. 68г, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, като НАМАЛЯВА, размера на „имуществената санкция” от 3000 лева на 1000 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд град Русе.

Сподели:

Още новини от деня