Учебната година започва присъствено за всички студенти на Русенския университет в редовна форма на обучение

Русенският университет партнира по международен проект за равенство между половете

В периода 03-04.02.2021 се проведе първа официална среща на международен проектен научен консорциум ATHENA, финансиран по програма HORIZON 2020 (номер GA:101006416) на Европейската комисия под номер 101006416-ATHENA-H2020-SwafS-2018-2020 / H2020-SwafS-2020-1.

На тази среща бе представена визията за основните елементи на проекта и основните базови дейности по неговото планиране. На уебинара присъстваха ключовите представители на 10-те изследователски организации, участващи в Консорциума, което предостави възможност да бъдат обсъдени ролите на членовете на международната научноизследователска мрежа.

Целта на европейският научен колектив е да очертае перспективата за научноизследователска кариера, поставена със стратегическия ангажимент на Европейската комисия за равенство между половете и създадената референтна рамка, в основата на която е необходимостта от по-големи усилия на всички нива на разработване на политики за подобряване на равенството между половете. Основни документи, върху които стъпва идейната рамка на Проект ATHENA-H2020 са: EUR-Lex: Директива 76/207/ЕИО на Съвета относно равното третиране на мъжете и жените и Европейска комисия: Стратегически ангажимент за равенство между половете.

Продължителността на ATHENA е 48 месеца и обхваща периода 01.02.2021 – 31.01.2025. В учредителния уебинар участваха представители на:

– Европейската комисия (DG for Research and Innovation);

– Изпълнителната агенция за научни изследвания (Research Executive Agency);

– Сродни научни консорциуми по програма H2020 – SPEAR и CHANGE.

– Consulta Europa projects and innovation sl (Canary Islands-Spain) – Водещ партньор

– INSTITUT JOZEF STEFAN, Словения

– UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH (UJK), Полша

– UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (UB), Словения

– UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ULPGC), Испания

– CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), Италия

– USTAV VYSKUMU SOCIALNEJ KOMUNIKACIE SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED (UVSK SAV), Словакия

– UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV (URAK), България

– GOBIERNO DE CANARIAS (GOBCAN), Испания

– FUNDO REGIONAL PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA (FRCT), Португалия

По време форума участниците достойно представиха своите академични организации и обмениха най-различни идеи за успешното осъществяване на проекта.

Поканата за участие към Русенския университет „Ангел Кънчев“ е резултат от предходни успешни научни проекти на екип от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ в консорциуми с водещия партньор – Consulta Europa projects and innovation.

Сподели: