русенски университет фасада

Русенският университет получи много висока оценка на институционалната си акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация

Русенският университет получи оценка 9.44 по десетстепенната скала от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) за следващите шест години. Решението е взето на заседание днес (19.07.2018 г.) от Акредитационния съвет на НАОА. На базата на констатациите от извършеното оценяване институционалният капацитет на Русенски университет „Ангел Кънчев“ е съобразен с утвърдените капацитети на професионалните направления и специалностите от регулираните професии. Предишната институционална акредитация на висшето училище бе през юни 2012 години с оценка 9.28.

Сред силните страни на Русенския университет, записани в доклада на Постоянната комисия по технически науки, са: стратегическото географско разположение, като единствен държавен университет в областите Русе, Разград, Силистра, Търговище, Видин и Монтана и утвърдения му авторитет в трансграничния българо-румънски регион и Дунавското пространство; силно развитата и непрекъснато обновяваща се вътрешна университетска система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав; висококвалифицирания академичен състав; модерната материална база с осигурен достъп за хора с увреждания; високата ефективност на научноизследователската дейност, обезпечена от многопрофилността на университета; мултифункционалната инфраструктура за провеждане на международни и национални научни, образователни, професионални и други форуми; водещите позиции при изпълнението на международни проекти и мобилност на преподаватели, студенти и докторанти, както и широката извънаудиторна клубна студентска дейност.

„Много трудно е повишаване на оценката в скалата след 9.00, но ние заедно го постигнахме“, каза ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев и благодари на екипите на факултетите, катедрите и звената, както и на всички служители за всеотдайната работа и за приноса им за постигнатия изключителен резултат.

сн. Русенски университет

Сподели:

Още новини от деня