Русенският университет работи по социалнозначим международен проект, финансиран по програма „Еразъм +“

Русенският университет работи по социалнозначим международен проект, финансиран по програма „Еразъм +“

Време за прочитане: 2 мин.

Русенският университет „Ангел Кънчев“, в стратегическо партньорство с организации от Италия, Великобритания, Франция, Испания и Португалия, работи по социалнозначим международен проект, финансиран по Програма „Еразъм +“. Проектът „ComEnter&RC – Предприятия на общността и отговорно гражданство за младежите и жените“ цели осигуряване на подкрепа за усвояване на умения, необходими в борбата с обезлюдяването и бедността в крайните райони чрез създаването на социални предприятия, функциониращи в полза на местната общност. Проектът цели подобряване пригодността за заетост на младите хора и жените и адресиране на споделените местни нужди чрез включване на гражданите в планирането, производството, финансирането и експлоатацията на дейностите.

В периода на изпълнение на проекта „ComEnter&RC“ ще се разработят два интелектуални продукта. Първият включва инструментариум за стартиране на социално предприятие в полза на местната общност, в т.ч. профил на компетенциите на предприемачите и инструмент за самооценка, програма за обучение за развитие на ключови умения за стартиране на подобно предприятие, канава на бизнес модел и бизнес план.

Като първа стъпка от разработването на въпросния интелектуален продукт се проведе анкетиране на различни социални предприятия, обучителни центрове, организации в подкрепа на предприемачеството и организации, работещи в сферата на заетостта в страните партньори. Участниците в проучването отговаряха на серия от въпроси, свързани с най-подходящия набор от „твърди“ и „меки“ умения, които трябва да притежава екипът, ангажиран със създаването на социално предприятие в полза на местната общност. Респондентите от България определиха като най-важни в такива случаи комуникационните умения, уменията за работа в екип, за вземане на решения и лидерските качества. В допълнение, запитаните български организации смятат, че социалните предприемачи следва да притежават и дигитални компетенции, умения по бизнес планиране и нюх за привличане на финансиране. Резултатите от анкетата ще послужат за разработване на решетка на уменията и инструмент за самооценка на тези умения.

Създадените в рамките на проекта инструменти ще бъдат достъпни безплатно от уеб-базирания портал за стартиране на социално предприятие в полза на местната общност – вторият интелектуален продукт, планиран по проекта, за разработването на който ще отговаря екипът на Русенския университет.

Сподели:

Още новини от деня