Русенски образователен Алианс за университетско-училищно партньорство

Русенският университет става част от Център за върхови постижения в областта на информационните технологии

Три центъра за върхови постижения ще бъдат изградени в България по процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.

Консорциум УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото), създаден от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ бе избран да реализира проект в компонент 2 „Информатика и информационни, и комуникационни технологии, по който в Русе ще бъде изграден Център за върхови постижения. Общата стойност на проекта е 29 781 883,04 лв.

Основна цел на Консорциума е да съдейства за развитието на научните и образователни дейности в областта на информатиката и на информационните и комуникационните технологии в интерес на обществото. Предвижда се научната инфраструктура да бъде разпределена между университетите, които ще изпълняват дейностите по проекта, а повишаването на научния капацитет в тях по естествен начин ще доведе до по-високо качество на обучението в изучаваните области.

Създаването на Центъра би дало нови възможности на високообразовани млади хора да изберат перспективата за успешна кариера в България в една стратегическа за страната сфера на икономиката. Два факултета на Русенския университет ще бъдат сред активните участници в реализацията на проекта – Факултетът по природни науки и образование и Факултетът по електротехника, електроника и автоматика.

Още две проектни предложения са получили одобрение по процедурата – Институтът по обща и неорганична химия към БАН с бюджет от почти 69,2 млн. лв. ще създаде център по „Мехатроника и чисти технологии“, а Консорциумът „Наследство БГ“ с водеща организация Софийския университет ще разчита на бюджет от над 29 млн. лв. за изграждането на център за върхови постижения в областта на „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Сподели:

Още новини от деня