русенски университет 3d заснемане студенти

Русенският университет участва в проекта “Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)”

Между 6 и 8 юни 2018 се организират първите събития по проект BG05M2ОP001-1.002-0008-C 01 “Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който е съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации, насочена към изграждането на съвременен научен комплекс за подкрепа развитието на една от най-перспективните за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика области – креативните и рекреативните индустрии.

Проектът се основава на съвместното сътрудничество на:

1. Висше училище по мениджмънт – Варна;

2. Технически университет – Варна;

3. Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе;

4. Национална Художествена Академия – София;

5. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София;

6. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН – София;

7. Институт за изследване на обществата и знанието при БАН – София;

8. Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ при БАН – Варна

и асоциирани партньори:

1. Технически университет – Габрово;

2. Институт по електроника на БАН „Академик Емил Джаков“ – София;

3. Международен колеж ООД – Добрич

Общата цел на проекта е да развие капацитета за научни изследвания и иновации за креативните и рекреативните индустрии чрез провеждане на интердисциплинарни пазарно-ориентирани изследвания и работа в мрежа за създаване на научни продукти с добавена стойност за икономиката при активно партньорство с бизнеса и съвместно сътрудничество.

На 06 юни 2018 година от 11:00 часа ще се проведе първата пресконференция по проект “Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)”, която е пряко свързана с изпълнението на мерките за информация и комуникация. На събитието, проектът ще бъде подробно представен с неговите цели, дейности и очаквани резултати, присъстващите ще имат възможност да зададат и своите въпроси. Пресконференцията е отворена за участие на всички заинтересовани лица. Събитието ще се проведе в конферентната зала, в сградата на водещия партньор по проекта, Висше училищепо мениджмънт, която се намира в град Варна на адрес ул. Оборище 13А (Конферентна зала 410А, ет. 4).

На 7 и 8 юни 2018 година ще се проведе отворена партньорска среща, на която ще бъде обсъден проект “Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)” в неговата цялост. По време на събитието ще се обсъдят основните параметри на проекта, времевия график за изпълнение, както и основните индикатори. Ще се представят и предвидените основни дейности, както и способите за административно и финансово управление на проект ИНКРЕА. През втория ден от партньорската среща, ще се обсъди научната програма на проекта, както и правилата свързани с комуникацията и разпространението на резултатите, свързани с изпълнението на различните дейности. В рамките на работната среща, ще участват представители от всички партньорски организации. Събитието ще се проведе под отворени врати и на него могат да присъстват всички заинтересовани лица. Партньорската среща ще се осъществи в к.к. Албена, в конферентната зала на хотел „Компас“ и в двата дни тя ще се проведе от 09:30 до 17:00 часа.

В рамките на проект “Център за компетентност за интелигенти решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)” ще се изгради специализирана научноизследователска инфраструктура, като от страна на Русенски университет „Ангел Кънчев”, това ще е Научно-изследователска секция, в която ще се обособят:

(1) Лаборатория за 3D заснимане, кинематика и следене на обекти;

(2) Лаборатория за 3D дигитализация, пространствена визуализация и репродукция на обекти;

(3) Лаборатория за създаване на мобилни приложения с добавена, виртуална и смесена реалност.

Звеното ще се обособи в структурите на Русенския университет.

Сподели:

Още новини от деня