Русенски експерти дискутираха предпазването от наводнения

Русенски експерти дискутираха предпазването от наводнения

Експерти от Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, както и от Областната управа участваха в заседание на Басейновия съвет на Басейнова дирекция „Дунавски район“ в Плевен.

Акцент беше поставен върху трансграничната координация при управлението на водите, както и участието на дирекцията в дейности към Международната комисия за опазване на река Дунав.

Специално внимание беше обърнато на координацията при прилагане на рамковата директива за водите и актуализацията на плана за управление на речния басейн, както и на управлението на риска от наводнения.

В тази връзка стана ясно, че в началото на следващия програмен период  Световната банка ще излезе с конкретни мерки за преодоляване на опасността от наводнения в критични зони и съответно възможностите за тяхното финансиране. Тогава се очаква да започне и възстановяването на естествените заливни зони, което ще бъде предпоставка за максимално намаляване на риска от наводнения на неочаквани места.

Припомняме, че Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, която подпомага дейността на съответната басейнова дирекция. Функциите на съвета, условията и начина за свикването и провеждането му са регламентирани от специален правилник, а в състава му са включени представители на областни и общински администрации, регионални структури на министерства, ВиК дружества, научни институти, университети и неправителствени организации.

Сподели:

Още новини от деня