община-две-могили-сграда

Русенски клуб получи под наем за 10 години общинско помещение в Две могили за развиване на бойни спортове

В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление от Мартин Стилиянов Грозев, в качеството му на председател на Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ФАЙТ ГИЛД“, ЕИК 207557018 със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Доростол“ № 31, вх. 2, ет. 10, ап. 27. Същият изразява желанието на сдружението да развива бойни спортове, като социална дейност, която да спомогне със справянето на нашумели социални проблеми, каквито се явяват липсата на ред и дисциплина, лошото здравословно състояние и влошеното психическо здраве сред населението. Като място за
изпълнение на тези цели, моли да му се предостави за ползване горепосоченият имот за срок от десет години. С цел постъпване на приходи, по-добро стопанисване на имота, както и не на последно място, даване възможност за укрепване на физическото и нравствено развитие на младото поколение е целесъобразно, частта от посоченото помещение да бъде отдадена под наем.

Общинският съвет в Две могили даде своето съгласие да бъде включен в Раздел ІV на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2023 г., следния недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: част от помещение, с площ от 100 кв.м, находящо се на втори етаж в северния край на сграда за „Заведение за социални грижи“ с идентификатор 20184.1. 733.1 по КККР на гр. Две
могили, Община Две могили, Област Русе и административен адрес: гр. Две могили, ул.
„Филип Тотю“ № 16. по Акт за публична общинска собственост № 4068/10.02.2020 г.

Дадено е съгласие, за развитие на бойни спортове, да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години, след провеждане на публичен търг с явно наддаване, следният недвижим имот общинска собственост, а именно: част от помещение, с площ от 100 кв.м, находящо се на втори етаж в северния край на сграда за „Заведение за социални грижи“ с идентификатор 20184.1. 733.1 по КККР на гр. Две могили, Община Две могили, Област Русе и административен адрес: гр. Две могили, ул. „Филип Тотю“ № 16 по Акт за публична общинска собственост № 4068/10.02.2020 год.

Началната годишна наемна цена при провеждането на търга е в размер на 150.00
лв. (сто и петдесет лева) без ДДС или 180,00 лв. (сто и осемдесет лева) с ДДС, съгласно точка втора от Приложение № 1 – „Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на
квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост
в Община Две могили, област Русе. Стъпката на наддаване е 10 % (десет процента) от началната цена.

Сподели: