темида съд дело

Русенско дружество обжалва в съда решение, с което не е одобрено за БФП за близо 305 хил. лева по ОП РЧР

Време за прочитане: 2 мин.

Административен съд – Русе остави без разглеждане жалбата на “ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД срещу Решение № РД 05-258/10.10.2019г., на УО на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.,  с което дружеството, кандидат за финансиране и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-1.057 в размер на 304 980 лева, не е одобрено за исканата помощ.

Прекратено е производството по адм. дело № 189/2020г. по описа на Русенски административен съд.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Жалбата първоначално е била разгледана в АС София град, но след преценка, че не му е подсъдна, съдебното производство е прекратено и изпратена на настоящия съд.

От външна гледна точка жалбата е била нередовна. При депозирането й, дружеството е заплатило държавна такса в размер на 50 лева(л.22-23 от адм. дело №12457/2019г. по описа на АС София-град.). Дължимата сума обаче се определя съгласно чл.27, ал.6 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и е в размер 1 на сто от материалния интерес, но не повече от 1700 лева.

  Съдът прецени, че в този случай дължимата сума за разглеждане на спора при материален интерес от  304 980 лева е 304, 98 лева. Това наложи към “ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД да се отправи покана, за да довнесе в 7-дневен срок разликата от внесените 50 лева до дължимата държавна такса-304, 98 лева.

Жалбата се остави без движение, като на оспорващата страна се даде 7-дневен срок, за да отстрани недостатъците, като внесе дължимата такса в нейния пълен размер и препис от документа за платена държавна такса се представи в деловодството на съда.

Препис от определението на съда с дадени указания е получено от адвоката на оспорващото дружество на 20.05.2020г., видно от съобщението на л.4 от делото. Срокът за внасяне на дължимата по закон такса е изтекъл на 27.05.2020г. Нито до нея дата, нито към настоящия момент/след служебна справка е установено това/ са предприети действия по внасяне на държавната такса.

С определението на съда от 23 април 2020 год. е указано на оспорващия, че при неизпълнение на дадените указания и неотстраняване на посочените нередовности, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по адм. дело №189 по описа на съда за 2020 год. ще бъде прекратено, съгласно чл.158, ал.3 от АПК

Изискванията за редовност на депозираната жалба е от съществено значение, тъй като наличието на недостатък/ци не дава възможност за съда да разгледа спора по същество. А наличието на порок в тези изисквания, т.е. липсата на някой от реквизитите, разписани от законодателя касателно редовността на жалбата в чл.150, ал.1 АПК или на някой от приложенията, посочени в чл.151 АПК /в случая липсата на държавна такса в определения по закон размер/ правят жалбата нередовна.

Сподели:

Още новини от деня