РУ и РИОСВ – Русе обявиха ученическо състезание, посветено на Международния ден на влажните зони (WORLD WETLANDS DAY)


Русенски университет „Ангел Кънчев“ с подкрепата на РИОСВ – Русе организират ученическо състезание, посветено на Международния ден на влажните зони. Темата е: „Влажните зони – естествено решение на проблемите с изменението на климата“. Състезанието се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони – 02.02.2019 г.

Допустими участници в състезанието са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната – от 11 и 12 клас.

Състезанието има за цел да провокира интереса на младите хора към проблемите, свързани с опазването на околната среда и управлението на влажните зони. Мотото на тазгодишната кампания на WORLD WETLANDS DAY 2019 е „Влажните зони – естествено решение на проблемите с изменението на климата“ – имащо за цел да представи потенциала им за различни естествени природни решения за достъп до прясна вода, източник на прехрана, атрактивни туристически дестинации, поддържане на биологичното разнообразие, защита срещу наводнения и др.

Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти, материали и техники. За визуализация и онагледяване на материалите могат да бъдат използвани собствени снимки или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. За участие в състезанието се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, които отговарят на следните технически параметри и изисквания:

 • Максимален брой страници – 8;
 • Допустими формати – .doc, .docx, .pdf, .rtf или .txt;

Материалите могат да се изпращат по следните начини:

 • В случай че са с обем до 10 MB – по електронна поща на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg;
 • Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg;
 • Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя): 7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, доц. д-р инж. Пламен Мънев (за състезанието, посветено на световния ден на влажните зони под мотото „Влажните зони – естествено решение на проблемите с изменението на климата“).

 • Материалите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка.

 • Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 17.00 ч. на 08.02.2019 г.
  Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали.
  При участие в състезанието кандидатите приемат условието, че разработките им могат да бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали за целите на организаторите.

 • Разработките ще бъдат оценявани и класирани от компетентна комисия, съставена от университетски преподаватели, експерти от РИОСВ и гост – оценители.
  Критерии за оценка на разработките: актуалност, оригиналност, достоверна фактология и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.
  ВАЖНО! Резултатите ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която участниците ще могат да кандидатстват (и предварително) за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“.

 • Обявяване на резултатите и награждаване: 22.02.2019 г.
  Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.
  Всички участници ще получат Сертификат за участие в състезанието.
  Някои от отличените материали ще бъдат публикувани в сайта на Биосферен Парк „Сребърна“ – https://srebarnalake.com

Адрес за кореспонденция:

гр. Русе 7017,
ул. „Студентска” № 8, РУ „Ангел Кънчев“,
Корпус 19, кабинет 102,      
E-mail: pmanev@uni-ruse.bg
За допълнителна информация: тел. 082 / 888 485

Сподели: