РЦПППО – област Русе осъществява ресурсно подпомагане в 10 детски градини и 15 общински училища

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО – Русе) е държавно специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. З за осъществяване на дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от ЗПУО, свързани със:

  • Провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса па приобщаващото образование;
  • Организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
  • Квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
  • Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени от ЗПУО.

Състав и особености на групата на децата и учениците със специални образователни потребности

РЦПППО – Русе реализира своята дейност чрез екип от квалифицирани специалисти. За учебната 2020/2021 г., утвърдената численост на персонала е щатни бройки – 34, като 33 са на 8 на пълен работен ден, 1 е на половин работен ден – 4 часа. Педагогическият персонал се състои от: 1 – директор; 3 – логопеди, 2 – психолози, 1 – рехабилитатор на слуха и говора, 1 – учител на деца с нарушено зрение, 23 – ресурсни учители. Непедагогически персонал: счетоводител – 1, ЗАС – 1, шофьор – 1. В РЦПППО – Русе няма назначени неправоспособни лица. Притежаващи ПКС са 29, както следва: V – 13, IV – 13, III – 3, II – 1.

Материалните условия в институциите по отношение на обучението на ученици със специални потребности

РЦПППО – Русе е разположен в 4 помещения на територията на ПГ по Речно корабостроене и корабоводене – Русе, с обща площ 146 кв. м. Центърът е архитектурно достъпен. В помещенията са оформени два специализирани кабинети – логопедичен, за психолози и за провеждане на невротренинг, кабинет за директора и една голяма обща стая, в която работят счетоводителя, завеждащ „АС”, ресурсните учители. В нея се провеждат общи събрания, работни срещи, семинари, обучения и т. н. Кабинетите разполагат с необходимите учебни и дидактически материали и пособия, с технически помощни средства и апаратура – принтери, компютри, мултимедии, мултифункционално устройство, апаратура за невротренинг „Биофийдбек”. Закупени са уреди за оборудване на сензорна стая изцяло от дарения: ъглов подиум за водна кула, водна кула, акрилни огледала, звуков УВ панел, панел Lumingo, маслени гел плочи и протектор Aura, която ще бъде оформена в едно от помещенията , с които разполага РЦПППО след приключване на извънредното положение в страната.

Относно материалната база, разполага с необходимите учебни и дидактически материали и пособия, с технически помощни средства и апаратура- принтери, компютри, мултимедии, мултифункционално устройство, апаратура за невротренинг „Биофийтбек“, но голяма част от тях имат нужда от обновяване. Дидактическите материали и пособия са недостатъчни и актуални на база новите и съвременни технически и помощни средства, които излизат постоянно на пазара.

На територията на областта ресурсно подпомагане с подкрепата на специалисти от РЦПППО – област Русе, се осъществява в 10 детски градини и 15 общински училища.

В почти всички детски градини и училища на територията на област Русе са създадени ресурсни кабинети. В училищата ОУ „Ал. Константинов“ Русе, ОУ „Олимпи Панов“ Русе и ОУ „Тома Кърджиев“ Русе, СУ „Васил Левски“ Русе са обособени и допълнителни кабинети за работа на психолог и логопед, а в две от детските градини ДГ „Зора“ Русе и ДГ „Детелина“ Русе са направени и сензорни стаи.

Като цяло се забелязва тенденция на ежегодно подобряване на условията за работа с децата със специални потребности и снабдяване с най-необходимите материали и дидактични средства.

Започнато е изграждане на материална база в детските градини и училищата, но тя все още не е достатъчна за качествено обучение на деца и ученици със специални образователни потребности. Архитектурната достъпност е факт само за една част от образователните институции. Необходими са концентрирани целеви средства и планирани действия за провеждането на материалните условия в съответствие с нормативните изисквания. Учебните заведения следва активно да кандидатстват по национални програми и проекти с европейско финансиране, с цел максимално осигуряване на средства за изграждане на необходимите съоръжения и оптимизация на външните и вътрешни пространства за предоставяне на качествено обучение на деца и ученици със специални образователни потребности.

Сподели: