Сава Савов ВиК Русе управител вода

Сава Савов остава управител на ВиК – Русе за още 3 години

Време за прочитане: < 1 мин.

Общински съвет – Бяла съгласува следната позиция на Община Бяла по въпросите от дневния ред за извънредно Общо събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе, което ще се проведе на 20 декември,  както следва:

  • по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците да избере Сава Савов за управител на „ВиК“ ООД – Русе за срок от 3 години (лицето, спечелило проведения в МРРБ конкурс за управител на дружеството, във връзка с чл.9, ал.2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г.). Възнаграждението на управителя на дружеството да се определя в съответствие с изискванията на чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

  • по т. 2 от дневния ред:

         Да се упълномощи Министъра на регионалното развитие и благоустройство да сключи договор за възлагане на управлението на „ВиК” ООД – Русе с избрания управител, както и за прекратяване на сключения договор с д-р инж. Сава Савов за възлагане на управлението на дружеството № РД-02-16ф/23.03.2006 г., във връзка с решението по т.1.

Сподели:

Още новини от деня