Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Здраве-99 ще надстрои с 2 етажа имоти си на ул. „Видин“

В Община Русе е постъпило заявление от „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Здраве-99“ – ООД за учредяване право на надстрояване на собствена на дружеството сграда с идентификатор 63427.2.250.2, изградена върху общински терен, в гр. Русе, ул. „Видин“ № 21, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Искането на заявителя е за надстрояване на две нови нива с РЗП 471,24 кв. м.

Община Русе е собственик на ПИ с идентификатор: 63427.2.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 530 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ XII-250, кв. 126 по регулационния план на гр. Русе, предмет на АЧОС № 7135/17.01.2014 г., вписан в СВп-Русе под № 150, т. 2, дело № 328, вх. рег. № 700 от 24.01.2014 г., с административен адрес: гр. Русе, ул. „Видин“ № 21. СМДЛ „Здраве-99“ – ООД е изградило сградата, обект на надстрояване, съобразно отстъпено от Община Русе право на строеж с Договор № 1172/03.12.2004 г. и Договор № 1266/29.11.2006 г. С Удостоверение № 232/25.10.2011 г., издадено от главния архитект на Община Русе сградата със ЗП – 218,16 кв. м и РЗП – 460 кв. м е въведена в експлоатация. Строежът е заснет и нанесен в КККР на гр. Русе, за което е даден идентификатор за сграда: 63427.2.250.2, със застроена площ 219 кв. м, брой етажи – един, предназначение: здравно заведение.

Представена е виза за изработване на инвестиционен проект за обект: „Надстройка на съществуваща сграда“, одобрена от главния архитект на Община Русе и влязла в сила на 05.04.2018 г.

Представен е и инвестиционен технически проект – част Архитектура, одобрен на 23.08.2018 г. от главния архитект на Община Русе. От обяснителната записка към него е видно, че обект на надстрояването са две нови нива (етажи) и завършване на сградата с четирискатен покрив. На II етаж – кота +3.30 м е предвидено изграждане на клинична лаборатория, вирусология, лекарски кабинети, санитарни възли, асансьор и стълбище, със ЗП за етажа 235,62 кв. м. На III етаж – кота +6,10 м е предвидено изграждане на микробиологична лаборатория, PCR/ДНК, цитология, паразитология, лекарски кабинет, гардеробна, санитарни възли, стълбище, асансьор, със ЗП за етажа 235,62 кв. м. Разгъната застроена площ на предвидената надстройка, включваща посочените два етажа е 471,24 кв. м.

Пазарната стойност на имота, определена от лицензиран оценител е в размер на 79700 лв.
Данъчната оценка съгласно удостоверение, издадено от дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе е в размер на 108169,60 лв.

Нормативната стойност, съобразно Решение № 1141, прието с Протокол № 53/24.11.2006 г., изм. с Решение № 1235, прието с Протокол № 58/13.04.2007 г., изм. с Решение № 964, прието с Протокол № 49/16.09.2010 г., всички на Общински съвет – Русе е в размер на 117973 лв.

В свое заседание, проведено на 11.09.2018 г. Комисията по общинска собственост с Протокол № 32/11.09.2018 г. дава съгласие за учредяване на право на надстрояване за изграждане на две нива със следните параметри: втори етаж със ЗП 235,62 кв. м и трети етаж със ЗП 235,62 кв. м, към сграда с идентификатор: 63427.2.250.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със ЗП 219 кв. м, разположена в общински поземлен имот с идентификатор: 63427.2.250, с площ 530 кв. м, намиращ се в гр. Русе, ул. „Видин“ № 21, след решение на Общински съвет – Русе.

Предложеното разпореждане не е включено в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.

Днес Общински съвет даде съгласието си. Дължимите данъци и такси са за сметка на приобретателя.

Сподели:

Още новини от деня