До средата на октомври завършва работата по преасфалтиране на пътя Русе - Бяла

Само 3 % е регистрираната безработица в община Русе през юни

През юни 2019 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 321. Започналите работа безработни с работническа професия са 110, специалистите са 126, а тези без квалификация – 85. От всички устроени на работа 186 са жени, 67 лица са на възраст над 55 год., а 60 са младежи до 29 год. възраст. Постъпилите на работа  лица с трайни увреждания са 22, тези свисше образование– 69 , продължително безработните – 23.

На първичния трудов пазар са наети 284 безработни лица, а по мерки, програми и схеми за заетост – 37.

Обявените през юни свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са  общо 445. На първичния трудов пазар са обявени416 СРМ, като преобладаващата част е от частния сектор.

 В зависимост от икономическите дейности, най-много свободни позиции са заявени в сферата машиностроенето – 84. Следват производство на облекла, чорапи и изделия от кожа-61; търговия–52 СРМ; транспорт и складиране–22 места; производство на химически продукти и изделия-21 СРМ; строителство – 13; хуманно здравеопазване -12 СРМ;  образование – 11; административни услуги и държавно управление – 10 и др.

Като най-търсени през месеца, могат да се посочат следните професии: шивачи; гладачи; работници за спомагателни шивашки дейности; общи работници; машинни оператори; монтажници и работници за сглобяване на детайли; опаковачи; продавач-консултанти и др., заети в сферата на търговията; строителни работници; шофьори; снабдители; охранители; учители; административни служители и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през м.юни са обявени 29 СРМ, като 1 от тях е по насърчителни мерки за заетост, а останалите са по Програми за заетост и обучение и схеми от ОП „РЧР”.

Входящият поток безработни лица е 385 души (381 новорегистрирани и 4 лица с възстановена регистрация), а изходящият поток обхваща 446 лица.

Броят на регистрираните безработни продължава да намалява, като в края на м.юни за община Русе те са 2390,  с 61 души по-малко от края на май. При сравнение със същия период на предходната година, отново се отчита спад в регистрираната безработица – в края на юни 2018 год.  регистрираните безработни лица са били 2449 (с 59 души повече).

Равнището на безработица в края на м.юни 2019 г. за община Русе е 3.0%[1], толкова,колкото и през предходния месец, и с 2.2 процентни пункта под това за страната. На база на административната статистика на Агенцията по заетостта, през юни, равнището на регистрираната безработица за страната също намалява спрямо май и е 5.2%[2], изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица, към икономически активното население на възраст от 15 до 64 год, установено при Преброяване 2011г.

Като търсещи работа лица са регистрирани 92 заети лица, 25 учащи се и 88 лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Продължително безработните лица от община Русе (с престой в ДБТ над 1 година) са 222– без промяна от м.май.

По професионален признак разпределението на безработните лица се запазва същото, както в предходните месеци. Преобладават регистрираните безработни специалисти, с относителен дял 40.6%. Дялът на  безработните с работническа професия е  30.5%, а лицата без квалификация са 28.9 %.

Разпределението на регистрираните безработни лица в общината според образованието, също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1295 /54.2%/. Хората с висше образование са 610 /25.5%/, а тези с основно и по-ниско образование са 485 /20.3%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че отново най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години36.1% /863/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 303, а относителният им дял възлиза на 12.7%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 236.


[1] Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрото по труда -Русе, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

[2] по данни на АЗ

Сподели:

Още новини от деня