Само 3.4 % е равнището на регистрирана безработица в община Русе през януари

Само 3.4 % е равнището на регистрирана безработица в община Русе през януари

През януари 2020 година постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 285. Започналите работа безработни с работническа професия са 93, специалистите са 131, а тези без квалификация – 61. От всички устроени на работа 152 са жени, 46 лица са на възраст над 55 год., а 55 са младежи до 29 год. възраст. Постъпилите на работа  лица с трайни увреждания са 9, тези свисше образование– 87, продължително безработните – 21.

Това съобщи главният експерт в Дирекция „Бюро по труда“ – Русе Юлия Събева днес.

На първичния трудов пазар са наети 267 безработни лица, а по мерки, програми и схеми за заетост – 18.

Обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са  общо 477. На първичния трудов пазар са обявени 467 СРМ, като преобладаващата част е от частния сектор.

 В зависимост от икономическите дейности, най-много свободни позиции са заявени в производството на облекла и текстил – 58. Следват машиностроене – 53, административни услуги и държавно управление – 49 СРМ; търговия – 41; производство на санитарни материали – 40 свободни работни места; мебелно производство -35; образование – 22 СРМ ; хуманно здравеопазване – 17 свободни позиции и др.

Като най-търсени през месеца, могат да се посочат следните професии: машинни оператори в различни производства; общи работници; гладачи; шивачи; дърводелци и мебелисти;комплектовачи и зареждачи; продавач-консултанти, касиери и др. заети в сферата на търговията; шлосери; заварчици; дограмаджии; санитари; служители запитвания; административни служители и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе през м.януари са обявени 10 СРМ по схеми от ОП „РЧР”.

Входящият поток безработни лица е 589 души (580 новорегистрирани и 9 лица с възстановена регистрация), а изходящият поток обхваща 428 лица.

В сравнение с предходния месец се отчита нарастване на броя на регистрираните безработни лица, като в края на януари те наброяват 2764,  със 161 души повече от края на м.декември 2019г.

Равнището на безработица в община Русе в края на м. януари  е 3.4 %[1], с 0.2% повече от предходния месец  и е с 2.9 процентни пункта под това за страната. На база на административната статистика на Агенцията по заетостта, през януари, равнището на регистрираната безработица за страната е 6.3 %[2], изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица, към икономически активното население на възраст от 15 до 64 год, установено при Преброяване 2011г.

Като търсещи работа лица са регистрирани 104 заети лица, 23 учащи се и 101 лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Продължително безработните лица от община Русе (с престой в ДБТ над 1 година) са 183.

По професионален признак разпределението на безработните лица се запазва същото, както в предходните месеци. Преобладават регистрираните безработни специалисти, с относителен дял 38.4%. Дялът на  безработните с работническа професия е  29.3%, а лицата без квалификация са 32.3%.

Разпределението на регистрираните безработни лица в общината според образованието, също не се различава от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1541 /55.8%/. Хората с висше образование са 644 /23.3%/, а тези с основно и по-ниско образование са 579 /20.9%/.

         Разпределението по възрастови групи показва, че отново най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години36.9% /1019/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 305, а относителният им дял възлиза на 11.0%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 255.


[1] Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрото по труда -Русе, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

[2] по данни на АЗ

Сподели:

Още новини от деня