Община Иваново

Само 8 деца ще има групата на детска градина „Ален мак“ в Красен

В деловодството на Община Иваново постъпи докладна записка от директора на детска градина „Ален Мак“ с искане да се сформират маломерни групи в селата Сваленик и Красен през новата учебна 2020/2021 година. Във филиал „Детска китка“ – Сваленик групата ще маломерна с 11 деца, като 1 не достига за достигане на задължителния минимум. В Красен ситуацията в „Българче“ е по – сложна – тук има само 8 деца, като 4 не достигат до минимума.

Директорът се позовава на Чл. 59 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование – При недостатъчен брой деца за формиране на група в общинска детска градина с решение на общинския съвет в населено място може да се формира само една група в детска градина с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място.

Сподели:

Още новини от деня