умбал медика пресконференция

СБАЛК „МЕДИКА КОР” ЕАД получи под наем общинско помещение в Две могили за предоставяне на иновативна услуга

В Община Две могили е постъпило заявление от доц. д-р Кирил Панайотов – изпълнителен директор на СБАЛК „МЕДИКА КОР” ЕАД, с което се изявява желание за наемане на помещение, в което да се разположи оборудване за новият вид услуга, а именно: он-лайн запазване на час и осъществяване аудио–видео комуникация в реално време с цел насрочване за медицинска консултация.

Повече за услугата може да прочетете в наша статия тук.

Според чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост „Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Части от имоти – публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл. 12, могат да се отдават под наем, при условие, че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.”.

Съгласно чл. 14, ал. 6 „С решение на общинския съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.

Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице”. В сградата на „Здравно заведение” /Поликлиника/ гр. Две могили следва да бъде отдаден под наем за временно и възмезно ползване част от следния недвижим имот – публична общинска собственост: помещение /бивша аптека/, с площ от 16.00 кв. м., находящо се на първи етаж, ул. „Христо Ботев” No 19, в триетажна масивна сграда с идентификатор 20184.1.1565.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс”.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня