Светлана Ангелова: Дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания преминават изцяло към системата на здравеопазването

Светлана Ангелова: Дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания преминават изцяло към системата на здравеопазването

Дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия /ПСПСМИ/ за хората с увреждания преминават изцяло към системата на здравеопазването.

Това заяви заместник председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание и народен представител от 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова по време на дебатите и приемането на първо четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания в Народното събрание. Тя подчерта, че тази тема е обсъждана в продължение на години в различни форми, като резултатите от анализа показват, че са належащи промени в тази област.

Целта на промените като цяло е прецизиране на съществуващите разпоредби с цел правилно разбиране при правоприлагането на закона.

Целевата помощ при установяване на потребност от ПСПСМИ се получава след предоставяне на медицински  документ, издаден от ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от ПСПСМИ, съобразно конкретните нужди на човека с увреждане, посочи г-жа Ангелова при представяне на конкретните промени в пленарна зала.

Въз основа на въведения модел на финансово подпомагане на хората с увреждания, всички подкрепящи мерки, включително и предоставянето на ПСПСМИ са обвързани с изготвяне на индивидуална оценка на потребностите. Същата се изготвя по настоящ адрес на лицето с увреждане от специализиран отдел в дирекциите „Социално подпомагане”, като се подава заявление-декларация по образец, коментира заместник – председателят на комисията по време на експозето си.

Индивидуалната оценката на потребностите се изготвя в срок до края на месеца следващ месеца на подаване на заявлението и изискуемите документи. В тази връзка тя отбеляза, че това създава и допълнителна административна тежест и води до забава на реализиране на права.

Светлана Ангелова счита, че неефективно и нецелесъобразно е Агенцията за социално подпомагане чрез своите Дирекции „Социално подпомагане” по места  да бъдат ангажирани с предоставянето на медицински изделия, посредством изготвянето на индивидуална оценка на потребностите и издаването на заповед за отпускането на такъв вид целева помощ. Това не е социална дейност, а такава в областта на здравеопазването.

В основанието за отпускане на посочената подкрепа водещи са констатациите на медицинските специалисти, съобразно извършената медицинска експертиза и здравния статус на лицето. Понякога в рамките на една календарна година възникват нови потребности за човека с уврeждане, което налага отново да мине през цялата процедура на оценяване. Светлана Ангелова бе категорична, че в случай на спешна и жизненоважна необходимост това е изключително рисково и нецелесъобразно.

Предвижда се поетапно стартиране на новия механизъм по преминаване на дейностите по финансиране и предоставяне на ПСПСМИ към системата на здравеопазването до края на 31.12.2021 г.  За целта ще бъде създадена адекватна правна уредба, уреждаща механизъм за преминаване предоставянето, съобразно стандартите за качество и на финансирането на ПСПСМИ за хората с увреждания към системата на здравеопазването, добави депутатът.

Светлана Ангелова заяви, че с промените в Закона се осигурява по-дълъг времеви хоризонт за преобразуването на Агенцията за хората с увреждания в Държавна агенция за хората с увреждания /ДАХУ/ към Министерски съвет /МС/ с цел прецизно институционализиране на новата административна структура в областта на правата на хората с увреждания.

До края на 2021 г. следва да се предприемат всички необходими действия за институционализирането на ДАХУ към МС, след извършен обстоен анализ,с цел въвеждането на прецизни регулации във връзка с устройството, дейността и правомощията на новата структура в областта на политиката за правата на хората с увреждания.

Разширява се кръгът на лицата – обект на защитена заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения с оглед на създаването на възможности тези групи хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда, казах в заключение и призовах колегите си в пленарната зала да го подкрепят.

Сподели: