съдебна палата русе съд прокуратура

Светослав Великов е назначен за заместник – районен прокурор на Районна прокуратура – Русе

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Дилян Михайлов от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Русе.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Колегията на значи Светослав Великов – прокурор в Районна прокуратура – Русе, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията преназначи на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Дилян Михайлов – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Русе, на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на встъпване на Светослав Великов като заместник-районен прокурор на органа.

Сподели: