Сдружение „Блок 14“ получи под наем къщата до РХГ

Време за прочитане: 2 мин.

В общинска администрация постъпи заявление с вх. №91-599-90/04.03.2021 г. от Евгения Асенова Явашева, член на управителния съвет на Сдружение „Блок 14“, с молба да бъде предоставено под наем, като клуб за изкуство и култура, за нуждите на Сдружението имот – частна общинска собственост представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1907.10, със застроена площ 250 кв. м, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №47, предмет на АЧОС №7735 от 01.03.2016 г.

Към настоящият момент гореописания имот – частна общинска собственост е свободен, в миналото е отдаван под наем като офис.

Сдружение „Блок 14“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза.

Целите на Сдружение „Блок 14“ са развитие на изкуството и културата, провеждане на обучения срещи, спектакли, концерти, забавления. Същото насърчава изучаването, представянето, разпространението и опазването на културата и изкуството в техните разнообразни форми. Сдружението подпомага развитието на младите хора в областта на изкуството и културата. Цели създаване на условия за развитие на различните видове изкуства и насърчаване на заниманията с изкуства сред младежта и на междукултурните младежки обмени.

Чрез наемането на цитираното по-горе помещение сдружението заявява намерението си, за създаване на своеобразен център за изкуство и култура. Същият има за цел да осигури алтернативна реално действаща сцена извън държавните културни институции за независимите артисти в гр. Русе. Голяма част от дейността на сдружението е насочена към работата с деца и младежи. Към сдружението е създадена работилница за театър „Мармалад“, в която се обучават любители на сценичното изкуство от всякаква възраст.

Отдаването под наем на имоти – частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе. Предоставени са необходимите документи, удостоверяващи регистрацията на Сдружението и изпълнението на специалните нормативни изисквания.

Общински съвет – Русе даде тази сутрин своето съгласие да се отдаде под наем за срок от 7 години, като клуб, на Сдружение „Блок 14“, ЕИК 204964293, недвижим имот, представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1907.10, със застроена площ 250,00 кв. м, с предназначение на сградата съгласно СГКК – гр. Русе: друг вид сграда за обитаване, с административен адрес на сградата гр. Русе, ул. Борисова №47, предмет на АЧОС №7735 от 01.03.2016 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 168,00 лв. без включен ДДС.

Не бе прието предложението на общинския съветник Орлин Дяков за промяна в общинска наредба относно кандидатстването на НПО за получаване под наем и условия за ползване на общински помещения. Не бе прието предложението му за отлагане приемането на точката, за да има допълнително обсъждане.

Общинският съветник Деница Иванова предложи НПО, ползващи под наем помещения – общинска собственост, да предоставят ежегодни отчети за работата си. Съгласие в това отношение изрази г-н Дяков.

На предходната сесия на Общинския съвет председателят на сдружението, актрисата Евгения Явашева, заяви готовност да се ремонтират таванските терени и мазето на сградата, и сдружението да продължи да се грижи за нея, превръщайки празните помещения в творчески пространства за малки и големи русенци.

Сподели:

Още новини от деня