заседание общински съвет

Сдружение „Българска национална асоциация „Активни потребители“ получи под наем общинско помещение в Русе

Постъпило е Заявление с регистрационен индекс 48-119-2 от 14.05.2020 г. от изпълнителния директор на Сдружение „Българска национална асоциация „Активни потребители“, с молба да бъдат предоставени под наем, като офиси, за нуждите на Сдружението помещения с номера 2 и 3 с обща полезна площ от 32,90 кв.м., представляващи част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.5512.1.2, с трайно предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обекта – едно, разположен в сграда 1, находяща се в поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.5512, с административен адрес гр. Русе, ул. „Фердинанд“ №3А, ет.2, предмет на АЧОС № 6675 от 09.04.2012 г.

Сдружение „Българска национална асоциация „Активни потребители“ е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на обществена полезна дейност.

Целите и предмета на дейност на  Сдружение „Българска национална асоциация „Активни потребители“ са да информира и консултира обществеността по проблемите на потребителската защита; да подпомага потребителите при защита на техните права и интереси и при достъпа до правосъдие; да съдейства при опазване на околната среда; да съдейства за въвеждане в Република България на световните и европейски изисквания и достижения в областта на защитата на потребителите и екологията; да представлява и защитава интересите на потребителите в Република България пред държавни органи, физически и юридически лица и международни организации.

За постигане на своите цели Сдружението извършва следната допълнителна дейност: издаване на потребителски списания и вестници; извършване на социологически проучвания сред потребителите; издаване на брошури, дипляни и бюлетини. Сдружението организира форуми и срещи, както и разпространява информационни материали по проблемите на потребителската защита и опазването на околната среда.

С оглед гореизложеното са предоставени необходимите документи удостоверяващи регистрацията на Сдружението и изпълнението на специалните нормативни изисквания.

Отдаването под наем на имоти частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в обществена полза се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет -Русе.

Днес общинските съветници в Русе дадоха своето съгласие.

Сподели:

Още новини от деня