Бюджетът на Община Русе за 2024 година е приет от ОбС - Русе днес + видео

Сдружение „Дете и пространство“ получи безвъзмездно ползване на специализирания микробус „Рено Мастер“ за срок до закупуване на служебен бус за ЦНСТ „Вяра“

Получено е писмо от Сдружение „Дете и пространство“ с молба за временно ползване на автомобил Рено „Мастер“ с рег. № Р 0923 КН и идентификационен номер на рама VF1MA000963243150, собственост на Община Русе, за задоволяване на ежедневните нужди на децата и младежите в Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания „Вяра“. От началото на 2024 г. служебният автомобил на Центъра в силно амортизиран, като в момента се подготвя документацията по неговото бракуване.

Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания „Вяра“ е разкрита в изпълнение на Заповед № РД-01-258/27.01.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. След проведена конкурсна процедура социалната услуга се предоставя от Сдружение „Дете и пространство“ въз основа на сключен договор № 7110/01.06.2023 г. за възлагане предоставянето на социалната услуга.

В центъра живеят 14 деца и младежи с увреждания, всички с психиатрични диагнози, от които предимно аутизъм и генерализирано разстройство в развитието. Почти всички потребители ползват услуги в общността, като посещават училище, дневни центрове и др.

Тъй като децата и младежите, ползващи социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания „Вяра“ са със специфични увреждания, за които е необходим специализиран транспорт, кметът на Община Русе предлага специализирания микробус, Рено „Мастер“ да се предостави за безвъзмездно ползване на Сдружение „Дете и пространство“ за срок до закупуване на служебен бус за ЦНСТ „Вяра“ с осигурени средства от преходни остатъци след провеждане на обществена поръчка.

Автомобилът ще се използва само за нуждите на потребителите на социалната услуга.

Днес общинските съветници дадоха своето съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху автомобил /специализиран микробус/ Рено „Мастер“ с рег. № Р 0923 КН и идентификационен номер на рама VF1MA000963243150, собственост на Община Русе на Сдружение „Дете и пространство“, БУЛСТАТ: 131333228, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи” №25, ет. 1, представлявано от Весела Йорданова Банова – председател на управителния съвет, изпълнител по договор № 7110/01.06.2023 г. за възлагане предоставянето на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания „Вяра“, за срок до закупуване на служебен бус за ЦНСТ „Вяра“ след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Сподели: