Общинските съветници на МК „БСП за България" подкрепиха плановете за развитие на Община Русе

Сдружение „Дружество на хора с увреждания – Кураж“ ще получи под наем общинско помещение за клуб

В общинска администрация постъпи заявление от Петя Георгиева Чернева, председател на Сдружение „Дружество на хора с увреждания – Кураж“, с което сдружението изразява желанието си да продължи експлоатацията на предоставеното му от Община Русе помещение, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.140.1.125, със застроена площ на самостоятелния обект 65,00 кв.м, с предназначение – за културна и обществена дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.140.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.140, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №36, вх. 1, ет. 0, предмет на АЧОС №10973 от 04.01.2024 г.

Сдружение „Дружество на хора с увреждания – Кураж“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза.

Целта на сдружението е да подпомага и интегрира хора с увреждания в обществото.

Отдаването под наем на имоти – частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе. Предоставени са необходимите документи, удостоверяващи регистрацията на Сдружението и изпълнението на специалните нормативни изисквания.

Сподели: