Днес е празникът на Дунавска задруга - денят на Света Петка

Сдружение „Дунавска задруга на народните художествени занаяти“ ще продължи да ползва сградите на ул. ,,Витоша“ № 18

В общинска администрация постъпи Заявление с вх. №63-146-1/10.10.2022 г. от           Татяна Стоянова Колева, председател на управителния съвет на Сдружение „Дунавска задруга на народните художествени занаяти“, с което сдружението изразява желанието си да продължи експлоатацията на предоставената им от Община Русе сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.351.2, със застроена площ 235,00 кв. м. с адрес гр. Русе, ул. ,,Витоша“ №18, предмет на Акт за частна общинска собственост №5173 от 05.11.2017 г.

Сдружение „Дунавска задруга на народните художествени занаяти“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза. Сдружението се стреми да опазва и разпространява своеобразието на богатата материална и духовна култура на нашия народ, неговата самобитност и етнически усет. Да създава условия за развитие на народното приложно изкуство. Да подкрепя „майсторите на народните художествени занаяти“ в работата им по постигане целите на сдружението, в стремежа им към усъвършенстване и в изявите им като, осигурява условия на равнопоставеност между членовете. Да работи за постигане на положително отношение на подрастващите към традицията на народните занаяти, да стимулира творческия им интерес и да създава условия за приемственост. Да оказва организационно съдействие на всички свои членове при творческите им представяния в страната и чужбина. Да проучва и осъществява контакти и сътрудничество със структури и организации, със сходна дейност, цели и интереси, на регионално, национално и трансгранично ниво. Да сътрудничи с Общините, Областните администрации и всички местни културни и административни институции в населените места в Дунавския регион.

Отдаването под наем на имоти – частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе. Предоставени са необходимите документи, удостоверяващи регистрацията на Сдружението и изпълнението на специалните нормативни изисквания.

Предстои на 13 декември Общински съвет – Русе да даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като ателие за художествена дейност, на Сдружение „Дунавска задруга на народните художествени занаяти“, ЕИК 176550318, сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.351.2, със застроена площ 235,00 кв. м. с адрес гр. Русе, ул. ,,Витоша“ №18, предмет на Акт за частна общинска собственост №5173 от 05.11.2017 г. срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 206,00 лв. без включен ДДС.

Сподели: