езеро-Лесопарк

Сдружение „Зелена Ваканция-БТБ“ ще получи за 10 години хижата в землището на Николово

С Решение №1117, прието с Протокол №41/ 17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе, е дадено съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Сдружение „Зелена Ваканция-БТБ“, ЕИК 206949265, масивна двуетажна сграда-хижа, с предназначение: курортна туристическа сграда, находяща се в землището на село Николово, Община Русе, с идентификатор по КККР на гр. Русе 51679.54.497.1, със застроена площ 150,00 кв. м. и разгъната застроена площ 300,00 кв. м., предмет на Акт за частна общинска собственост №8143 от 09.01.2017 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 150,00 лв. (Сто и петдесет лева) без включен ДДС.

В общинска администрация постъпи Заявление с регистрационен индекс 63-414-2#1/ 23.11.2022 г., от Биляна Валентинова Борова, председател на управителния съвет на сдружението, с което отправя молба гореописания имот да бъде отдаден под наем на Сдружение „Зелена Ваканция-БТБ“, за максимално разрешения от Закона за общинската собственост (ЗОС) срок от десет години.

Мотивите, които излага сдружението, касаят тежкото състояние на имота и ремонтните дейности, които следва да извърши наемателят, обхващащи техническата инфраструктура на сградата, инсталации и нейното облагородяване, ведно с прилежащия й двор, с оглед привеждането им в състояние, годно да бъдат използвани за работа с деца и младежи в неравностойно положение и деца със специални потребности.

Предстои на 13 декември Общински съвет – Русе да измени Решение №1117, прието с Протокол №41/ 17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе, в частта относно срока за отдаване под наем, на десет години, като клуб, на Сдружение „Зелена Ваканция-БТБ“, ЕИК 206949265, масивна двуетажна сграда-хижа, с предназначение: курортна туристическа сграда, находяща се в землището на село Николово, Община Русе, с идентификатор по КККР на гр. Русе 51679.54.497.1, със застроена площ 150,00 кв. м. и разгъната застроена площ 300,00 кв. м., предмет на Акт за частна общинска собственост №8143 от 09.01.2017 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 150,00 лв. (Сто и петдесет лева) без включен ДДС.

В останалата си част Решение №1117, прието с Протокол №41/ 17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе, остава непроменено.

Сподели: