Сдружение „МИГ Тутракан-Сливо поле“ одобрено по ПРСР 2014 – 2020 г.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. приключи с оценката на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР.

В съответствие с изискванията Постановление № 161 на Министерския съвет проверката за административно съответствие и допустимост и техническа оценка на постъпилите заявления за одобрение се извърши от Комитет за подбор, в който взеха участие представители на всички управляващи органи, осигурили финансиране по процедурата.

На основание ПМС № 161 са одобрени 25 броя заявления, класирани в низходящ ред до размера на наличния бюджет съгласно Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие, утвърдени със заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР № РД 09-491/23.06.2017 г., изм. със заповед № РД 09-987/28.12.2017 г.

Останалите 26 заявления, които са преминали етапа на административно съответствие, допустимост и техническа оценка, са включени в списък с резервни заявления, за които не е наличен бюджет.

Сред тях е Сдружение „МИГ Тутракан-Сливо поле“.

Сдружение „МИГ Тутракан-Сливо поле“ е сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност регистрирано Решение по ф.д № 8/2010г. на Силистренски окръжен съд.

Основните цели на СДРУЖЕНИЕТО са:
• Подпомагане развитието на селските райони;
• Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ВОМР/ЛИДЕР на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
• Насърчаване сближаването на българската земеделска политика с Общата селскостопанска политика на ЕС, подпомагане развитието на селското стопанство и допринасяне за укрепване на селските райони;
• Подпомагане развитието на селските райони в сферите на: подобряване на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
• Стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони чрез развиване на целева и иновативна политика в селските райони;
• Спомагане за развитието на неземеделски икономически дейности, включително туризъм в селските райони;
• Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население /общност/;
• Подпомагане, активизиране и разширяване на транс-националното взаимодействие чрез участие в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество;
• Насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната;
• Предприемане на действия и инициативи за засилване на местната идентичност на селските райони;
• Спомагане за развитието на между общинското сътрудничество;
• Съдействане за увеличаване на местния капацитет и знания на района;
• Предприемане на действия и политики, свързани с презентиране на национално равнище на уникалността на селските райони, характерните за тях местни продукти, специфичните обичаи и традиции.
• Предприемане на действия и инициативи за разширяване на достъпа до алтернативни /допълнителни/ доходи за местните жители;
• Подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти;
• Увеличаване на възможностите за подобряване участието и организацията на местната общност с цел по-добро развитие на селските райони;
• Мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре;
• Помощ на изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;
• Повишаване цялостната атрактивност и привлекателност на селските райони като място за достоен и интересен живот и работа.

На 31.08.2017г. СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” кандидатства по обявената втора покана на Управляващия орган на ПРСР за прием на стратегии по процедура: BG06RDNP001-19.001 – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Стратегията за ВОМР на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Тутракан – Сливо поле ” е разработена в резултат от изпълнени дейности по Договор № РД 50-98 от 17.08.2016г. проект по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020г., сключен между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле”.В дейностите по проекта /информационни срещи, консултации, работни срещи, обучения на местни лидери, обучения на екипа на МИГ, обществени обсъждания на Стратегията за ВОМР и конференции/ активно участваха всички заинтересовани страни от територията на МИГ, представители на сектори – публичен, стопански и нестопански.

Община Тутракан и Община Сливо поле, работят съвместно по проучване и подготовка за прилагане на подхода ЛИДЕР от 2005 г.

Сподели:

Още новини от деня