Пенсионерски клуб “Калина“ отбеляза 17 години от създаването си

Сдружение „Пенсионерски клуб Калина“ ще продължи да ползва помещение на ул. „Захари Стоянов“ в Русе

В общинска администрация постъпи заявление от Красимира Маринова, като председател на УС на сдружение „Пенсионерски клуб Калина“, ЕИК207531429, с молба да бъде предоставено под наем, за нуждите на сдружението, помещение – общинска собственост. Към настоящия момент Община Русе разполага със следното свободно такова: самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.56.2.12,с площ 74,00 кв. м, брой нива на обекта – едно, с предназначение на самостоятелния обект за културна и обществена дейност, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.56.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.56, с административен адрес гр. Русе, ул. „Захари Стоянов“ №5, ет. 0, предмет на АЧОС №11074 от 07.05.2024 г.

Сдружение „Пенсионерски клуб Калина“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза.

Целите на сдружението са Защита на интересите, престижа и достойнството на хората от третата възраст, постигане на справедливо пенсиониране и социално осигуряване за издигане социалния статус на пенсионера и неговото социално и икономическо интегриране в обществото, полагане на грижи за социално слабите, инвалидите и самотните, поддържане и подобряване на социалните контакти, интеграцията и жизнения стандарт на хората от третата възраст, издигане на социалния статус на пенсионера и неговото интегриране в обществото, съхраняване на българските традиции, обичаи и нрави и предаването им на подрастващото поколение и други.

Отдаването под наем на имоти – частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе. Предоставени са необходимите документи, удостоверяващи регистрацията на Сдружението и изпълнението на специалните нормативни изисквания.

Предстои ОбС – Русе да даде през този месец своето съгласие да се отдаде под наем за срок от седем години, като клуб, на Сдружение „Пенсионерски клуб Калина“, ЕИК 207531429, самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.56.2.12,с площ 74,00 кв. м, брой нива на обекта – едно, с предназначение на самостоятелния обект за културна и обществена дейност, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.56.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.56, с административен адрес гр. Русе, ул. „Захари Стоянов“ №5, ет. 0, предмет на АЧОС №11074 от 07.05.2024 г. срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 55,00 лв. (петдесет и пет лева)без включен ДДС.

Сподели: