Сдружение „Приста скаут“ ще прави учебен център в бившето ОУ „Пейо Яворов“

В общинска администрация постъпи заявление от Сдружение „Приста скаут“, представлявано от председателя на управителния съвет Теодор Антонов Пеев, относно наемане на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37, бивше ОУ „Пейо Яворов“.

Предмет на заявителския интерес, респ. на настоящото предложение е отдаване под наем за срок от десет години, на част от първия етаж на масивна четириетажна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.3251.1, която част представлява помещения №101, №103, №104 и №105, с обща площ 180 кв. м , цялата сграда със застроена площ 585 кв. м, с предназначение – сграда за образование, описана в Акт за публична общинска собственост № 7075/07.10.2013 г., с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37, управлявана от Кмета на Община Русе съобразно чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС), след закриване на ОУ „Пейо Яворов“ – Русе. Гореописаната част от сградата се предлага за отдаване под наем като учебен център за деца, при спазване на чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Общински съвет – Русе даде сега своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под под наем за срок от десет години, на част от първия етаж на бившето училище.

Сподели:

Още новини от деня