Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“ получи под наем общинско помещение

В общинска администрация постъпи заявление от Милен Добринов Добрев, изпълнителен директор на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“, с което сдружението изразява желанието си да продължи експлоатацията на предоставеното му от Община Русе помещение, със застроена площ 18,50 кв. м, представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512.1.2, представляваща стая №1, с предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обекта – едно, намиращо се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512, с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3-А, ет. 2, предмет на АЧОС №6675 от 09.04.2012 г.

Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза.

Целите на сдружението са да представлява, защитава, насърчава, подпомага и съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и региона. Представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление, а посредством Българската търговско-промишлена палата – пред централните органи на държавната власт и управление, както и пред други местни и чужди международни организации, с които Камарата пряко или чрез Българската търговско-промишлена палата – София поддържа партньорски взаимоотношения. Насърчава и подпомага своите членове да развиват своя потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на вътрешния и на международните пазари.

Отдаването под наем на имоти – частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе. Предоставени са необходимите документи, удостоверяващи регистрацията на Сдружението и изпълнението на специалните нормативни изисквания.

ОбС – Русе даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от осем години, като клуб, на Сдружение „Русенска Търговско-Индустриална Камара“, ЕИК 000517346, помещение, със застроена площ 18,50 кв. м, представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512.1.2, представляваща стая №1, с предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обекта – едно, намиращо се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512, с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3-А, ет. 2, предмет на АЧОС №6675 от 09.04.2012г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 19,54 лв. без включен ДДС.

Сподели: