Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“ поиска общинско помещение за клуб

Постъпило е заявление от Милен Добринов Добрев – изпълнителен директор на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“, с искане да бъде предоставена под наем за нуждите на сдружението като клуб, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, представляваща стая №1, с площ от 18,50 кв. м, разположена в северната част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5512.1.2, с предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обекта – едно, разположен в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5512, с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3А, ет.2, описан в АЧОС № 6675/09.04.2012 г. (вписан в службата по вписвания – гр. Русе).

Предмет на дейност на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“ е да организира и провежда бизнес семинари, конференции, симпозиуми, делови мисии, презентации на местни и чуждестранни фирми, участие в панаири и изложения и др., да изготвя и заверява сертификати за произход на стоки и услуги, референции и удостоверения и др. документи, представящи фирмите – членове, организиране на преводи и легализиране на документи, проектиране на баркодове, изготвяне на етикети с и без баркод, размножаване на документи и др.

Целите на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“ са да защитава, насърчава, подпомага и съдейства на своите членове за оптимизиране на условията на стопанска дейност в страната и региона. Сдружението представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление, а посредством Българската търговско – промишлена палата – пред централните органи на държавната власт и управление, както и пред други местни и чужди международни организации, с които камарата пряко или чрез Българската търговско – промишлена палата – София поддържа партньорски взаимоотношения. Камарата насърчава и подпомага своите членове да развиват своя потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на вътрешния и на международните пазари.

Предоставени са необходимите документи, удостоверяващи регистрацията на сдружението като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.

Отдаването под наем на част от имот – частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Предстои Общински съвет – Русе да даде своетосъгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5512.1.2, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3А, ет.2, предмет на АЧОС №6675/09.04.2012 г., която част представлява – стая №1, с площ 18,50 кв. м, отдавана под наем като клуб на сдружението и месечна наемна цена – 9,77 лв. без включен ДДС, без извършване на икономическа дейност по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби към Закона за държавните помощи.

Сподели:

Още новини от деня