община русе

Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“ ще получи под наем няколко общински помещения за клубове

Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“, ЕИК 205588591, недвижим имот, представляващ стая №1, с площ 26,40 кв. м., представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512.1.11, със застроена площ на целия самостоятелен обект – 138,43 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда №1, с предназначение – сграда със смесено предназначение, разположена в ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Фердинанд“ №3-А, ет. 4, предмет на АЧОС №6675 от 09.04.2012 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 13,94 лв. без включен ДДС;

Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“, ЕИК 205588591, самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.125.1.18, със застроена площ на самостоятелния обект 43,56 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда №1, с предназначение – жилищна сграда – многофамилна, разположена в ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.125, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Чародейка“ – Г – Юг“, ул. „Тодор Икономов“ №1, бл. 213, вх. 1, ет. 0, предмет на АЧОС №780 от 25.05.1998 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 23,00 лв. без включен ДДС;

Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб,на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“, ЕИК 205588591, сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.634.19, със застроена площ 176,00 кв. м., предмет на АЧОС №8563/ 23.03.2018 г. и сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.634.24, със застроена площ 47,00 кв. м., предмет на АЧОС №8562/ 23.03.2018 г., с обща застроена площ площ 223,00 кв. м., с предназначение на двете сгради – сгради за култура и изкуство, брой етажи – един, разположени в ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.634, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Родопи“ №9, срещу заплащане на обща месечна наемна цена в размер на 94,19 лв. без включен ДДС;Общински съвет – Русе ще даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“, ЕИК 205588591, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.3365.1.3, представляваща помещение №1, с площ 88,50 кв. м., със застроена площ на целия самостоятелен обект 142,30 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда №1, с предназначение – сграда със смесено предназначение, разположена в поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр. Русе 63427.2.2783 и 63427.2.3365, с административен адрес: гр. Русе, пл. „Александър Стамболийски“, ет. -1, предмет на АЧОС №7487 от 14.08.2015 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 46,73 лв. без включен ДДС.

До настоящият момент гореописаните имоти – частна общинска собственост са отдавани под наем като пенсионерски клубове. В общинска администрация постъпи Заявление с вх. №94 Й-1069-1 от   25.11.2020 г. от Йордан Тодоров Казаков, Председател на Управителния съвет на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“, с молба да бъдат предоставени под наем, като клубове.

Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза.

Целите на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“ са защита на интересите, правата, престижа и достойнството на пенсионерите в Република България, като равни пред закона и обществото лица, правото им на медицинско и транспортно обслужване, снабдяване с лекарства и медикаменти, задоволяване на културните и духовните потребности; постигане на справедливо пенсионно и социално осигуряване и законодателство за издигане социалния статус на пенсионера и неговото социално и икономическо интегриране в обществото.

За постигане на своите цели Сдружението извършва следната допълнителна дейност: участие в разработването на предложения и становища по проекти за закони и нормативни документи, засягащи проблемите на пенсионерите, съобразно с програмата и решенията на Общото събрание; самостоятелно или във взаимодействие с други формации или организации на пенсионерите устройва митинги, конференции, демонстрации, походи, шествия, декларации, обръщения и други, и издига искания за формирането и осъществяването на социална и икономическа политика.

Сподели: