Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004″ получи общински имот на пл. „Александър Стамболийски“

Постъпило е писмо от Красимира Маринова, председател на Общинската пенсионерска организация на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“ за Русе, с молба да бъде предоставено под наем за нуждите на сдружението, като клуб част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастрална карта на гр. Русе 63427.2.3365.1.3, със застроена площ на целият самостоятелен обект в сграда 142,30 кв. м, с предназначение – за търговска дейност, брой нива на обекта – едно, с административен адрес гр. Русе, пл. „Александър Стамболийски“, ет.-1, описан в АЧОС №7487 от 14.08.2015г., като частта, обект на заявителския интерес представлява помещение №1, с площ от 88.50 кв. м.

Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004″ е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, воден при Министерството на правосъдието, което е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Цели на Сдружението са защита на интересите, правата, престижа и достойнството на пенсионерите в Република България, като равни пред закона и обществото лица, правото им на медицинско и транспортно обслужване, снабдяване с лекарства и медикаменти, задоволяване на културните и духовните потребности.

Постигане на справедливо пенсионно и социално осигуряване и законодателство за издигане социалния статус на пенсионера и неговото социално и икономическо интегриране в обществото.

Взаимодействие и сътрудничество на национално и местно ниво със специализираните звена на органите на държавната власт за решаване на проблемите на пенсионерите, за участие при разпределение на пенсионните фондове към социално осигуряване и пенсиите.

Участие в съставяне усъвършенстване на законодателството относно социалното осигуряване, здравеопазването, социалното подпомагане, профилактиката, лечението, здравните и социалните услуги за изравняването им с европейските стандарти за осигуряване на пълноценен отдих и почивка за нормален живот на възрастните хора.

Участие в разработването на предложения и становища по проекти за закони и нормативни документи, засягащи проблемите на пенсионерите, съобразно програмата и решенията на Конгреса. Самостоятелно или във взаимодействие с други формации или организации на пенсионерите устройва митинги, конференции, демонстрации, походи, шествия, декларации, обръщения и други, и издига искания за формирането и осъществяването на социална и икономическа политика. Изгражда специализирани комисии и работни групи за научноизследователски, образователни и практично-приложни програми за повишаване материалното, здравословното и духовното благосъстояние на пенсионерите и нацията като цяло.

Да провежда срещи, семинари, прегледи на художествена самодейност, спортно-туристически празници, екскурзии в страната и чужбина, благотворителни концерти, балове и други образователни форми за осъществяване социални контакти между пенсионерите .

Изгражда информационен център за събиране и поддържане на база данни за демографска статистика, за доходи и жизнено равнище, за погребения, социални плащания и услуги на пенсионерите.

Предоставени са необходимите документи удостоверяващи регистрацията на сдружението, като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.

Днес Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“ помещението.

Сподели:

Още новини от деня