БРТИМ лого

Сдружение „Съюз на учените-Русе“ и сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“ искат ад продължат ползването на сградата на ул. „К. Иречек“.

В общинска администрация постъпиха:

1. Заявление с регистрационен индекс НО-02-1/28.02.2024 г. от академик Христо Белоев, председател на Сдружение „Съюз на учените-Русе“, ЕИК: 117112859, с което сдружението изразява желанието си да продължи експлоатацията на предоставената му от Община Русе част от имот – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №16, ет. 1;

2. Заявление с регистрационен индекс 63-496-1/21.03.2024 г. от Ивайло Иванов, управител на Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“ ЕИК: 175718072, с което сдружението изразява желанието си да продължи експлоатацията на предоставената му от Община Русе част от имот – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №16, ет. 2.

И двете сдружения са юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза.

Предмет на заявителския интерес, респ. на настоящото предложение е, както следва:

1. Отдаване под наем за срок от десет години, като клуб на организация, осъществяваща дейност в обществена полза (за развитието на науката на територията на Община Русе), на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1.1, със застроена площ на самостоятелния обект 327,29 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект – за делова и административна дейност, брой нива на обекта- едно, намиращ се в сграда-паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №16, ет.1, предмет на АПОС №7169/03.02.2014 г;

2. Отдаване под наем за срок от десет години, като клуб на организация, осъществяваща дейност в обществена полза, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1.2, със застроена площ на самостоятелния обект 338,67 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект – за делова и административна дейност, брой нива на обекта- едно, намиращ се в сграда-паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №16, ет.2, предмет на АПОС №7169/03.02.2014 г;

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), свободни имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до десет години чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след Решение на Общински съвет – Русе.

Предстои през този месец Общински съвет – Русе да даде своето:

1. съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от десет години, като клуб на организация, осъществяваща дейност в обществена полза (за развитието на науката на територията на Община Русе), на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1.1, със застроена площ на самостоятелния обект 327,29 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект – за делова и административна дейност, брой нива на обекта- едно, намиращ се в сграда-паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №16, ет.1, предмет на АПОС №7169/03.02.2014 г, с начална тръжна месечна наемна цена –19,00 лв. (деветнадесет лева) без ДДС;

2. съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от десет години, като клуб на организация, осъществяваща дейност в обществена полза, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1.2, със застроена площ на самостоятелния обект 338,67 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект – за делова и административна дейност, брой нива на обекта- едно, намиращ се в сграда-паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №16, ет.2, предмет на АПОС №7169/03.02.2014 г, с начална тръжна месечна наемна цена –287,00 лв. (двеста осемдесет и седем лева) без ДДС;

Сподели: