Монтюпе съд заседание

Сдружение с дейност в частна полза „Чиста природа за Бъзън“ загуби още едно дело срещу Община Русе

Административният съд в Русе остави без разглеждане жалбата на Сдружение с дейност в частна полза „Чиста природа за Бъзън“, със седалище с.Бъзън, обл.Русе, представлявано от Е.Д.П., срещу заповед № РД 01-1727/11.07.2017г. на кмет на Община Русе, като процесуално недопустима. Съдът прекрати производството по адм.дело № 274/2017 г. по описа на Административен съд Русе.

С оспорената заповед, на осн.чл.129, ал.2 от ЗУТ вр.с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – ел.кабел и захранващ водопровод до ПИ 000125 в местност „Чуката“, в землището на с.Бъзън, община Русе.

Съгласно чл.131, ал.1 от ЗУТ заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане – по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е предоставена концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана.

(2) Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са:

1. имотите – предмет на самия план;

2. съседните имоти, когато се включват в свързано застрояване и/или се предвижда промяна в застрояването им;

3. съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния;

4. съседните имоти, когато се променя предназначението на имота – предмет на плана;

5. имотите, които попадат в сервитути, в защитени територии за опазване на културното наследство или в забранени, охранителни или защитни зони, включително такива за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот.

(3) Непосредствено засегнати от предвижданията на парцеларния план за елементите на техническата инфраструктура, обявени за обекти с национално значение, за национални обекти или за общински обекти от първостепенно значение, са поземлените имоти или частите от тях – предмет на самия план.

Жалбоподателите не твърдят, че са от кръга на лицата, изчерпателно изброени в горе посочените от приложимия специален закон разпоредби, поради което и нямат право на жалба срещу заповедта, с която се одобрява ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – ел.кабел и захранващ водопровод до ПИ 000125 в местност „Чуката“, в землището на с.Бъзън, община Русе.

Безспорно е по делото, че Сдружение с дейност в частна полза „Чиста природа за Бъзън“, със седалище с.Бъзън, обл.Русе, представлявано от Е.Д.П., не попада в този кръг на заинтересовани лица.

В жалбата си сдружението е обосновало наличието на правен интерес и активна легитимация с обществения интерес и обществения достъп до информация.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"