Сдружение „Футболен клуб Левски – 2000 – Русе“ получи под наем за 10 години спортно игрище в ж. к. „Дружба 3“

Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, като спортно игрище, терен – общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.2999, с площ 1 851,00 кв. м, с начин на трайно ползване – спортно игрище, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, предмет на АЧОС №6452/13.04.2011 г. в полза на Сдружение „Футболен клуб Левски – 2000 – Русе“, ЕИК 117527321, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 272,00 лв. без включен ДДС.

В общинска администрация постъпи заявление от Цоню Кирилов Кюранов, председател на Сдружение „Футболен клуб Левски – 2000 – Русе“, с молба да бъде предоставен под наем, за нуждите на Сдружението терен – частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.2999, за който няма одобрен подробен устройствен план, с площ 1 851,00 кв. м, с начин на трайно ползване – спортно игрище, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, предмет на АЧОС №6452/13.04.2011 г.

До настоящият момент гореописания имот – частна общинска собственост се ползва от Сдружението със същото предназначение.  

Сдружение „Футболен клуб Левски – 2000 – Русе“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза.

Целите на Сдружение „Футболен клуб Левски – 2000 – Русе“ са да насочва и координира дейността на клуба по издигане равнището на спортното майсторство в областта на футбола. Да създава условия и за други форми за участие на населението на клубно ниво. Да съдейства и за създаването на професионален отбор по футбол. Организира и подпомага практикуването на футбола на клубно ниво. Организира школи, тренировъчна и спортно-развлекателна дейност. Организира и администрира спортни състезания. Стопанисва и изгражда спортни обекти. Подготвя състезатели и може да ги реализира в по-горни групи, спазвайки всички нормативни документа на БФС и ЗФВС.

Чрез наемането на цитирания по-горе имот сдружението заявява намерението си, да продължи развиваните от него дейности, а именно:

Привличане на обществеността. Насърчаване на творческата активност и самоинициативата на треньори, специалисти, деятели, ръководители и любители. Подготовка на висококвалифицирани специалисти. Клубът ще се застъпва и ще отстояна пред обществени, държавни органи и трети лица интересите на членовете на клуба, треньорите, специалистите, деятелите, ръководителите и любителите на футбола. Ще защитава и отстоява човешките и гражданските им права и свобода от каквито и да са посегателства и ограничения. Клубът ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общите цели. Ще осъществява връзки и обмяна на опит в областта на футбола за изучаване и използване на постиженията им.

Отдаването под наем на имоти – частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе. Предоставени са необходимите документи, удостоверяващи регистрацията на Сдружението и изпълнението на специалните нормативни изисквания.

Гореописаният поземлен имот ще бъде отдаван с предназначение, различно от посочените в чл. 2, ал. 1 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе. В изпълнение на                   чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, е възложено на независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, да определи наемната стойност на гореописания имот – частна общинска собственост.

Съобразно Експертна оценка от месец Август 2021 г., изготвена от независим оценител, вписан в Камарата на независимите оценители в България, пазарната наемна стойност на месец за описания по-горе поземлен имот, при отдаване под наем на същия с предназначение – спортно игрище, възлиза в размер на 272,00 лв. (двеста седемдесет и два лева) без включен ДДС.

Сподели: