Сдружение „Център Динамика“ иска да продължи да ползва под наем общинското помещение на ул. „Панайот Хитов“

В общинска администрация постъпи заявление от  Деана Тодорова Димова-Великова, управител на Сдружение „Център Динамика“, с което сдружението изразява желанието си да продължи експлоатацията на предоставеното му от Община Русе помещение, находящо се на адрес гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №9, ет. 1, със застроена площ 58,03 кв. м., предмет на Акт за частна общинска собственост №7235 от 07.05.2014 г.

Сдружение „Център Динамика“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза.

Целите на сдружението са да съдейства в подготовката и осъществяването на проекта, които допринасят за устойчивото развитие на страната. Да допринася за обогатяване на културния живот. Да работи за повишаване на екологичната култура и съзнание на населението. Да подпомага развитието на здравеопазването, социално слабите, инвалидите или лицата нуждаещи се от грижа. Да работи за издигане на общественото положение, ролята и статута на жената в обществото, за защитата й от дискриминация и създаване на гаранции за действителното равенство на жените, независимо от етническата, национална и религиозна принадлежност. Оказване на съдействие на жертви на физическо и психическо насилие. Повишаване чувствителността на обществото, институциите и професионалистите, работещи по проблеми на населението във всичките му разновидности. Защита на човешките права на жертвите претърпели насилие и жертви на престъпления, оказване на подкрепа на пострадалите от насилие и престъпления при заплаха чрез предоставяне на психологически, социални, юридически и медицински консултации. Организиране на младежки дейности и инициативи със съответните целеви групи.

Отдаването под наем на имоти – частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе. Предоставени са необходимите документи, удостоверяващи регистрацията на Сдружението и изпълнението на специалните нормативни изисквания.

Предстои на 13 декември Общински съвет – Русе да даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Сдружение „Център Динамика“ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.108.1.1, със застроена площ 58,03 кв. м., административен адрес: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №9, ет.1 предмет на АЧОС №7235/ 07.05.2014 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 49,00 лв. без включен ДДС.

Сподели: