съдебна палата русе

Сериозен ръст на досъдебните производства за престъпленията с наркотични вещества и прекурсори за година в Русенско

Време за прочитане: 3 мин.

През периода 01.01.2020 год. – 31.12.2020 год. в Районна
прокуратура – Русе са наблюдавани общо 261 досъдебни производства за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори, които съставляват 7,33 % от всички наблюдавани досъдебни производства (без прекратените по давност) в Районна прокуратура – Русе за отчетния период.

От общо наблюдаваните 261 досъдебни производства 81 са
новообразувани за отчетния период, което съставлява 4,09% от всички новообразувани досъдебни производства.

Престъпленията, за които са наблюдавани тези дела, са следните:
По чл. 354а, ал. 3 от НК – 222 дела;
По чл. 354а, ал. 5 от НК – 36 дела;
По чл. 354в, ал. 1 от НК – 3 дело.

От общо наблюдаваните 261 производства, през отчетния период са
приключени 78, което съставлява 3,65% от всички приключени досъдебни производства. От общо наблюдаваните 261 производства 166 не са приключени, което съставлява 13,42% от всички неприключени производства. От неприключените досъдебни производства няма такива, които да са извън законовия срок.
Решените от прокурорите в Районна прокуратура – Русе дела през
отчетния период са общо 96 – 2,8% от всички решени досъдебни производства.

През отчетния период са спрени 9 досъдебни производства, които
съставляват 1,09% от всички спрени досъдебни производства.
Прекратени са 25 досъдебни производства, което съставлява 4,52 % от
всички прекратени досъдебни производства за периода (без прекратените по давност). В съда са внесени 46 досъдебни производства, което съставлява 6,90 % от всички внесени в съда досъдебни производства. Делата са внесени за разглеждане по обвинение срещу 48 лица – 6,34% от общия брой лица по
внесените в съда прокурорски актове. Общия брой на обвинителните актове е 29 – 6,67% от общо внесените в съда през отчетния период обвинителни актове.

Общия брой на прекратените и внесените в съда досъдебни производства е 71, което съставлява 5,82% от всички прекратени и внесени в съда досъдебни производства – 1220.

През отчетния период няма върнати от съда дела.
Общо осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт през отчетния период за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори са 38. Оправдани лица няма.

През отчетния период 01.01.2019 год. – 31.12.2019 год. в Районна
прокуратура – Русе са наблюдавани общо 145 досъдебни производства за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори, които съставляват 4,43% от всички наблюдавани досъдебни производства (без прекратените по давност) в Районна прокуратура – Русе за този период. Приключени са 59 досъдебни производства. От общо наблюдаваните 145 производства 68 не са били приключени. Решените от прокурорите в Районна прокуратура – Русе дела 67
през 2019 год. са общо 71. През 2019 год. са спрени 5 досъдебни производства. Прекратени са били 17 досъдебни производства. В съда са внесени 34 досъдебни производства срещу 35 лица.

Общо осъдените лица са 32. Оправдани лица – няма.

През 2018 год. в Районна прокуратура – Русе са наблюдавани общо 120
досъдебни производства за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори, които съставляват 3,61% от всички наблюдавани досъдебни производства (без прекратените по давност) в Районна прокуратура – Русе за отчетния период. Приключени са 46 досъдебни производства. От общо наблюдаваните 120 производства 58 не са били приключени. Решените от прокурорите в Районна прокуратура – Русе дела са общо 62. Спрени са 2 досъдебни производства. Прекратени са били 28 досъдебни производства. В съда са внесени 16 досъдебни производства срещу 16 лица. Общия брой на обвинителните актове е 7.

Общия брой на прекратените и внесените в съда досъдебни производства е 44. Общо осъдените лица са 12. Оправдани лица – няма.

Като констатация следва да се посочи, че в сравнение с 2018 год. и 2019 год., е налице ръст в размер съответно на 117,5 % и 80 % на броя на досъдебните производства за престъпленията с предмет наркотични вещества и прекурсори. Налице е запазване на тенденция за нарастване броя на досъдебните производства с предмет на престъпление наркотични вещества и прекурсори. През отчетния период техните автори продължават да са предимно
млади лица, по-голямата част, от които наркотично зависими. В по-големия брой дела предмета на престъплението е в много малки количества, от което следва извод, че държаните наркотични вещества са предимно за лична употреба, тъй като самите обвиняеми са консуматори на наркотични вещества, посочва Районна прокуратура – Русе.

Сподели:

Още новини от деня