Сериозни глоби ще има за жителите на Община Борово, които не спазват начина за изхвърляне на отпадъци

Община Борово уведомява, че в изпълнение на писмо с изх.No 26-00-1182 от 12.12.2017 г. на Министерство на околната среда и водите извозването и депонирането на отпадъците, събрани от населените места на територията на Община Борово през 2018 година ще се извършва на регионално депо за отпадъци в град Русе. Това се налага, поради спиране експлоатацията на депото в град Бяла до края на 2017 година и предстоящото му закриване.
Предвид това, НАПОМНЯМЕ, че в съдовете за битовите отпадъци могат да се изхвърлят САМО БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, получени от
домакинството. В съдовете за битови отпадъци е забранено изхвърлянето на ОТПАДЪЦИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД,
получени от селскостопански дейности, както и на строителни отпадъци или отпадък от отоплителни уреди на твърдо гориво /пепел, сгурия и подобни/. Отпадъците от хартия, картон и пластмаса се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране с жълт цвят. Отпадъците от стъкло се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране в зелен цвят.
При нарушение на посочените правила за събиране на отпадъци ще се налагат глоби в размер между 300 и 4000 лева, съгласно Наредба No 17/ ОбС Борово за управление на отпадъците.
Призоваваме всички граждани и организации да спазват стриктно посочените правила за събиране на отпадъците. Неспазването на правилата ще доведе до увеличаване на разходите за транспортирането и депонирането на отпадъците, както и до увеличаване на таксата за битови отпадъци.

Сподели: