Подмяна на съдовете за отпадъци започна от централна градска част в Русе

Сериозно намалява количеството на депонираните отпадъци в русенското депо от 2017 г. досега

Сериозно намалява количеството битови отпадъци, депонирани на територията на Регионално депо – Русе от организираното сметосъбиране. Данните от общините, които членуват в регионалното сдружение за събиране на отпадъци през последните 3 години са красноречиви:

Община2017 г. тон/г.2018 г. тон/г.2019 г., тон/г.  2020 г., тон/г. (до 31.08.)
Русе54 285,1454 315,8040 193,6212 731,58
Иваново4 705,244 402,783 485,201 014,76
Сливо поле3 581,343 641,862 371,20592,32
Тутракан5 693,965 423,765 410,901 000,78
Ветово1 456,162 099,141 498,22723,88

Точността на монтираната електронна везна е 20 кг. В случаи на повредата й за определяне на количеството на постъпващите на територията на площадката отпадъци се използват изчислителни методи и усредняване, поради което данните са представени с такава точност.

Регионално депо – Русе работи целогодишно – 365 дни в годината, по 16 часа на ден.

На територията на депото се разрешава извършването на следните видове дейности:

  • Обезвреждане на битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства, в специално изградени клетки за неопасни отпадъци;
  • Обезвреждане на строителни отпадъци в специално изградени клетки за инертни отпадъци;
  • Обезвреждане на опасни отпадъци в специално изградени клетки за опасни отпадъци;
  • Операция по обезвреждане, обозначена с код D 15 (съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане) на херметически затворени и обезопасени за компонентите на околната среда стоманобетонови кубове с обезвредени в тях опасни отпадъци;
  • Операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване), освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване).
  • Други видове дейности съобразно условията на КР № 181-Н1/2010.
Сподели: