видеонаблюдение

СЗ КООРС ще подмени остарели камери в централната градска част

Във връзка с доклад от директора на СЗ „КООРС“ за подмяна на видеокамери и мрежово оборудване в централна градска част, поради неефективност и морално остаряване на техниката, кметът на Община Русе предлага на общинските съветници да гласуват на 16 юни в Инвестиционната програма, в дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка“- дофинансиране, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, в бюджета на звеното, да бъдат включени следните капиталови обекти:

*“Моторизирани IP камери -12 броя за СЗ „КООРС“ – 17 064 лв.

*“Мрежови рекордер/сървър – 2 броя за СЗ „КООРС“ – 1936 лв.

Средствата от 19 000 лв. се осигуряват от §1015 „ Материали“ –  на същата дейност, от бюджета на СЗ „КООРС“.

Сподели: