Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари ще бъде изградена край Нисово

Общински съвет – Иваново прие одобрена от главния архитект на Община Иваново схема за поставяне на „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари“ в имот № 000050 с площ 19,961 дка и начин на трайно ползване „скала“, местност „Черковището“ по Картата на възстановената собственост на с. Нисово, общ Иваново, обл. Русе, предмет на акт за публична общинска собственост № 562/19.09.2018 г.

Ще бъде допълнен Раздел III.Б на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Иваново за 2018 г., със следния недвижим имот – имот № 000050 с площ 19,961 дка и начин на трайно ползване „скала“, местност „Черковището“ по Картата на възстановената собственост на с. Нисово, общ Иваново, обл. Русе, предмет на акт за публична общинска собственост № 562/19.09.2018 г.

Дадено е съгласие на Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“, в качеството ѝ на юридическо лице на бюджетна издръжка, част от структурата на Изпълнителна агенция по горите, да бъде предоставен безвъзмездно за управление имот – общинска собственост, представляващ имот № 000050 с площ 19,961 дка и начин на трайно ползване „скала“, местност „Черковището“ по Картата на възстановената собственост на с. Нисово, общ Иваново, обл. Русе, предмет на акт за публична общинска собственост № 562/19.09.2018 г.

Сподели:

Още новини от деня