компютри зала работа

Системите за енергиен мениджмънт – съвременно решение за енергийна ефективност

Енергийната ефективност е една от темите, които придобиват все по-голяма популярност в нашето съвремие. Ограничените енергийни ресурси, с които разполагаме, изискват откриването на начин за разумно и оптимално потребление на енергия. Освен че намалява негативното въздействие върху околната среда и води до ползи за глобалната икономика, енергийната ефективност има потенциал значително да намали индивидуалните разходи за потребление на енергия.

Едно съвременно решение за повишаване на енергийната ефективност, това са системите за енергиен мониторинг и мениджмънт. Какво представляват те, къде биха могли да бъдат използвани и какви са ползите от  внедряването им, обобщаваме накратко в следващите редове.

Какво представляват системите за енергиен мониторинг / мениджмънт (СЕМ) ?

Системите за енергиен мониторинг представляват автоматизирани системи, които събират данни за измерване на употребената енергия и ги правят достъпни за потребителите с помощта на различни средства като графики, инструменти за онлайн наблюдение и анализиране на качеството на енергията и др. Освен наблюдение СЕМ могат да изпълняват функции по управление на енергийното потребление (мениджмънт).

Целта на СЕМ е по-ефективно управление на потребяваните енергийните ресурси чрез оптимизиране на енергийните разходи на предприятието вследствие на осъществявания енергиен мониторинг/мениджмънт, както и постигане на по-малък разход на енергия за производството на единица продукция и намаляване загубите на енергия (екологичен ефект).

Този тип системи имат все по-широко приложение. Те могат да бъдат внедрени както в производствени предприятия, офис и търговски сгради, така и на ниво жилище, предлагайки значителни ползи за потребителите.

Какви са ползите от системите за енергиен мониторинг / мениджмънт?

Както вече стана дума по-горе, системите за мониторинг и управление на енергопотреблението са насочени към ефективното управление на енергийната консумация на дадено предприятие или сграда. Внедряването им води до съкращаване на разходите за енергия (електричество, пара, газ, вода и др.), което например предвид постоянното нарастване на цените на електроенергията, може да бъде значително облекчение за предприятието.

Също така, системите за енергиен мониторинг и мениджмънт носят и още допълнителни ползи. Те дават възможност за събирането и анализирането на данни относно енергийната ефективност. Благодарение на наблюдението и анализа на тези данни може да бъдат засечено неефективно потребление на енергия и да бъде оптимизирано използването на оборудването, с цел спестяване и постигане на по-висока производителност при по-ниски разходи.  

Изграждане на системи за енергиен мониторинг / мениджмънт?

Подготовката за изграждането на СЕМ преминава през няколко етапа. На първо място, важно е да се определят какви задачи ще извършва системата за мониторинг / управление на енергопотреблението. Следващият етап включва определяне на компютърните работни места на системата и каква е необходимата информация от СЕМ за отделните работни места. Третият етап е свързан с дефиниране на обектите, които ще се включат в СЕМ, а също и в каква последователност ще бъдат включени те.  След това  се определят местата за измерване,  наличните и необходими нови комуникационни ресурси и компютърно оборудване, които ще се използват от системата. Ако и вие търсите начин да оптимизирате потреблението на енергия, Comicon е българска компания с дългогодишен опит в сферата, която предлага проектиране, доставка внедряване на системи за енергиен мониторинг и мениджмънт. Те са предназначени за работа в промишлени предприятия и   сгради, като обхващат всички енергоносители в предприятието/сградата – електричество, газ, вода, пара, ток и т.н. Системите за енергиен мениджмънт, които компанията предлага, са изградени на модулен принцип, с възможност за поетапно надграждане. Повече информация ще откриете в уебсайта на Comicon.

Сподели: