община борово

Ситуацията в училищата на Община Борово от гледна точка на брой ученици се очертава като неблагоприятна

Таблица: Училища, паралелки, учители, учащи и завършили общообразователни и специални училища в община Борово последните шест учебни години от плановия период 2014-2020

Източник: Национален статистически институт

Ситуацията в училищата, от гледна точка на брой ученици, се очертава като неблагоприятна.

ОУ „Христо Ботев“ с. Горно Абланово беше закрито, след края на  учебната 2019/2020, на база обстоен анализ. Данните от анализа изведоха следните данни: в началото на изминалия планов период, през учебната 2014/2015, нито една от осемте паралелки не е била дофинансирана и училището е било с 60 ученици. Към учебната 2019/2020 се дофинансираха всички паралелки и броят на учениците беше 29. Броят на учениците  през учебната 2019/2020 г. намалява с 39% в сравнение с учебната 2014/2015 г., като съотношението ученик/преподавател е 4:1 през учебната 2019/2020 г. За сравнение, през учебната 2019/2020 г. съотношението ученик/преподавател за страната е 14:1.

В среда с благоприятна демографска структура, посоченото цифрово съотношение се използва като показател за качество на образователния процес, но тук добрите стойности са по-скоро последица от намаляващата раждаемост и обезлюдяването на територията.

В ОУ „П.Р.Славейков“, с. Обретеник:

през учебната 2014/2015 г. се обучават 120 ученици;

през учебната 2015/2016 г. се обучават 109 ученици;

през учебната 2016/2017 г. се обучават 84 ученици;

през учебната 2017/2018 г. се обучават 71 ученици;

през учебната 2018/2019 г. се обучават 71 ученици;

през учебната 2019/2020 г. се обучават 62 ученици;

през учебната 2020/2021 г. се обучават 85 ученици.

Тук съотношението ученик/преподавател през учебната 2019/2020 е със стойности 6:1– 6 ученици са обучавани от 1 преподавател.

  Училищната сграда се намира в централната част на с. Обретеник. Състои се от масивна триетажна сграда със застроена площ  403 кв.м. Преди повече от десет години сградата е ремонтирана – сменена е дограмата, направена е парна инсталация на твърдо гориво. Училището разполага с добра материална база.  Сградата с добре обзаведени и поддържани 6 класни стаи, кабинет за занимания по интереси, оборудван компютърен кабинет с изцяло материално обезпечено обучение по информационни и комуникационни технологии, други кабинети, добре оборудван физкултурен салон, просторно дворно пространство и спортни площадки. В сградата се помещава и разливочна, където храненето на учениците се осъществява под формата на „кетъринг“ към Общинското предприятие „Обществено хранене и социални услуги“ – гр. Борово.

Училището е предложено да бъде включено в Списъка на средищните училища и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 г, защото в настоящата учебна година в него се обучават децата от селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф.

В ОбУ „Св. Климент Охридски“, гр. Борово:

през учебната 2014/2015 г. се обучават 154 ученици;

през учебната 2015/2016 г. се обучават 130 ученици;

през учебната 2016/2017 г. се обучават 117 ученици;

през учебната 2017/2018 г. се обучават 100 ученици;

през учебната 2018/2019 г. се обучават 100 ученици;

през учебната 2019/2020 г. се обучават 94 ученици;

през учебната 2020/2021 г. се обучават 102 ученици.

Тук съотношението ученик/преподавател през учебната 2019/2020 е със стойности 5:1 – 5 ученици са обучавани от 1 преподавател, средния показател за страната  е (14:1).

Училището разполага с добра материална база. Училищната сграда се намира в централната част на град Борово. Състои се от два корпуса, в това число: масивна четириетажна сграда със застроена площ 293 кв.м. и масивна триетажна сграда със застроена площ 408 кв.м. Сградата е енергийно санирана, с добре обзаведени класни стаи и кабинети, материално обезпечено обучение по информационни и комуникационни технологии, физкултурни салони, капацитет за реализиране и на професионално обучение по избрани професии, просторно дворно пространство и спортни площадки.

Училището разполага с 11 класни стаи, 8 кабинета, кабинет за работа с ученици със специални образователни потребности, интерактивен кабинет с монитори и интерактивна дъска, два физкултурни салона – на приземния етаж и на четвъртия етаж. В сградата се помещава и кухня за ученическо и столово хранене. Изградена е достъпна архитектурна среда – рампи за хора с увреждания и тоалетна, пригодена за хора с увреждания. В двора на училището е изграден стрийт-фитнес, по проект финансиран от ПУДООС.

Транспортът за всички деца и ученици обучаващи се на територията на Община Борово е безплатен.

Сподели: