община ветово

СК по борба „Дан Колов“ поиска под наем общинско помещение във Ветово

Общинските съветници във Ветово ще разгледат на 23 март предложението на кмета на общината д-р Мехмед Мехмед за стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ „Зала за тихи игри“ с площ 101 кв. м.  разположение на II етаж в  „Сграда за културни мероприятия“, находяща се в УПИ VII, кв. 160 по план на град Ветово, община Ветово. Спортният клуб по борба с председател Гюрай Хамдиев е помолил да му бъде отдаден под наем имота, който понастоящем е свободен. Там ще се провеждат тренировките на клуба. Предложението е това да стане за срок от 5 години при начална тръжна цена от 30.30 лева с ДДС месечно.

Сподели:

Още новини от деня